Javni poziv – Program poticanja razvoja gospodarstva Grada Kutjeva

09.05.2019 Javni poziv – Program poticanja razvoja gospodarstva Grada Kutjeva

Na temelju članka 16. Programa poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018.-2020. i njegovih izmjena i dopuna (Službeni glasnik Grada Kutjeva 03/18, 4/18 i 3/19) Gradonačelnik Grada Kutjeva raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za ostvarenje potpora iz Programa poticanja razvoja gospodarstva

Grada Kutjeva za period 2018.-2020.

za 2019. godinu

 

Predmet ovog javnog poziva je dodjela potpora subjektima gospodarstva (dalje u tekstu: korisnici) koji posluju na području Grada Kutjeva, osim trgovačkih društava kojima je Grad Kutjevo osnivač ili ima vlasnički udio u njihovom temeljnom kapitalu. Korisnici potpora ne mogu biti 2 ili više trgovačkih društava koja su povezana u smislu čl. 49. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 115/16). Poduzeća koja su povezana na način predviđen posebnim zakonom, ukoliko se jave na ovaj javni poziv, smatrat će se jednim poduzetnikom, te će samo jedno poduzeće moći biti korisnik potpora.

Potpore se dodjeljuju kroz sljedeće mjere i uz slijedeće uvjete, sukladno Programu:

Mjera 1. – sufinanciranje doprinosa iz plaće za svakog novozaposlenog radnika s prebivalištem na području Grada Kutjeva

 • radnik mora imati prebivalište na području Grada Kutjeva,
 • radnik mora biti primljen temeljem ugovora na neodređeno vrijeme,
 • sufinanciraju se doprinosi iz plaće u iznosu od maksimalno 1.500,00 kn mjesečno,
 • svaki korisnik (poslodavac) može ostvariti potporu za najviše do 10 radnika,
 • pravo se ostvaruje za novozaposlenu osobu koja je u radni odnos stupila najranije 1.1.2019.
 • pravo mogu ostvariti i radnici zaposleni kod poslodavca temeljem ugovora na određeno, bez obzira na vrijeme zaposlenja, ukoliko će biti zaposleni na ugovor na neodređeno i kod poslodavca ostati zaposleni najmanje 24 mjeseca od trenutka sklapanja ugovora na neodređeno,
 • ako se sa radnikom zaposlenim temeljem ove mjere raskine ugovor po bilo kojoj osnovi, poslodavac mora u roku od 45 dana od dana raskida zaposliti novog radnika pod istim uvjetima, u kojem slučaju će se nastaviti s korištenjem mjere, u protivnom se suspendira dodjela potpore,
 • prijave se zaprimaju najkasnije do 13.12.2019.
 • mjera traje 24 mjeseca
 • prijaviti se može ispravno popunjenim zahtjevom s pripadajućom dokumentacijom, koji se nalazi na web stranica Grada www.kutjevo.hr, ili se može podići osobnim dolaskom u službene prostorije Grada Kutjeva, Trg graševine 1

Mjera 2. – sufinanciranje kamate na kratkoročne poljoprivredne kredite

 • ovom mjerom sufinancira se kamata na kratkoročne poljoprivredne kredite namijenjene nabavki repromaterijala, sklopljenih između korisnika kredita i poslovnih banaka odnosno organizatora proizvodnje
 • sufinancira se 4% kamate na takve kredite, do maksimalnog iznosa kredita od 800.000,00 kn, u koji je uključen obračun kamate po korisniku
 • korisnik ove mjere je poljoprivredno gospodarstvo (OPG, obrt ili pravna osoba) s područja Grada Kutjeva
 • prijave se zaprimaju najkasnije do 13.12.2019., odnosno do utroška sredstava iz proračuna predviđenih za provedbu ove mjere, a isplate će se vršiti najkasnije do 31.12.2019. godine
 • prijaviti se može ispravno popunjenim zahtjevom s pripadajućom dokumentacijom, koji se nalazi na web stranica Grada www.kutjevo.hr ili se može podići osobnim dolaskom u službene prostorije Grada Kutjeva, Trg graševine 1

Mjera 3. – sufinanciranje premija osiguranja poljoprivrednih površina i stoke

 • prijaviti se može ispravno popunjenim zahtjevom s pripadajućom dokumentacijom, koji se nalazi na web stranica Grada www.kutjevo.hr ili se može podići osobnim dolaskom u službene prostorije Grada Kutjeva, Trg graševine 1
 • prijave se zaprimaju najkasnije do 13.12.2019., odnosno do utroška sredstava iz proračuna predviđenih za provedbu ove mjere, a isplate će se vršiti najkasnije do 31.12.2019. godine
 • ova mjera provodi se do 31.12.2019., ako je predmet ugovora o osiguranju jednogodišnji nasad, odnosno 24 mjeseca, ako je predmet ugovora o osiguranju višegodišnji nasad, nakon čega se isplata sredstava putem ove mjere stopira
 • sufinancira se 50% iznosa premije one police ugovora o osiguranju koja neće biti obuhvaćena sufinanciranjem putem Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. (polica sufinancirana od strane EU sukladno Pravilniku o provedbi mjere 17 – Upravljanje rizicima)
 • sufinanciranje premija osiguranja poljoprivrednih površina i stoke od šteta nastalih prirodnim (poplava, tuča, oluja, mraz, suša) i drugim djelovanjem (štete od divljih životinja).

Mjera 4. – sufinanciranje samozapošljavanja registracijom i otvaranjem obrta, trgovačkog društva ili OPG-a

 • nezaposlena osoba s prebivalištem ili stalnim boravištem na području Grada Kutjeva ostvaruje pravo na potporu od 30.000,00 kuna jednokratno otvaranjem obrta, OPG-a ili trgovačkog društva i samozapošljavanjem u istome
 • gospodarski subjekt mora biti poslovno aktivan najmanje 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora, odnosno do kraja perioda iz ovog Programa, u suprotnome će morati vratiti zaprimljeni iznos poticaja bez prava na pokrivanje bilo kakvih troškova nastalih za vrijeme trajanja poslovne aktivnosti gospodarskog subjekta
 • pravo na poticaj ostvaruje se gospodarske subjekte otvorene najranije 01.01.2019., a najkasnije do 13.12.2019. godine
 • prijave se zaprimaju najkasnije do 13.12.2019., odnosno do utroška sredstava iz proračuna predviđenih za provedbu ove mjere, a isplate će se vršiti najkasnije do 31.12.2019. godine
 • prijaviti se može ispravno popunjenim zahtjevom s pripadajućom dokumentacijom, koji se nalazi na web stranica Grada www.kutjevo.hr ili se može podići osobnim dolaskom u službene prostorije Grada Kutjeva, Trg graševine 1

Mjera 5. – sufinanciranje povećanja turističkih smještajnih kapaciteta na području Grada Kutjeva

 • obuhvaća potporu u iznosu od 3.500,00 kn za svako novootvoreno prenoćišno mjesto (ležaj) na području Grada Kutjeva, a koje je registrirano pri nadležnom Uredu državne uprave temeljem rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • prijavit se mogu svi novootvoreni smještajni kapaciteti koji su stavljeni u funkciju najranije 01.01.2019. godine.
 • prijave se zaprimaju najkasnije do 13.12.2019., odnosno do utroška sredstava iz proračuna predviđenih za provedbu ove mjere, a isplate će se vršiti najkasnije do 31.12.2019. godine
 • prijaviti se može ispravno popunjenim zahtjevom s pripadajućom dokumentacijom, koji se nalazi na web stranica Grada www.kutjevo.hr ili se može podići osobnim dolaskom u službene prostorije Grada Kutjeva, Trg graševine

Mjera 6. – paket mjera namijenjen ulaganju u razvoj Gospodarske zone „Kamenjača“ Kutjevo

1)    kupovina zemljišta po subvencioniranoj kupoprodajnoj cijeni od 2,00 kn za m² – obuhvaća poticaj za privlačenje ulagača na područje Grada Kutjeva ulaganjem u Gospodarsku zonu na način da se poduzetnik – ulagač stimulira subvencioniranom kupoprodajnom cijenom zemljišta u Gospodarskoj zoni od 2,00 kn za m²

2)    oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa – obuhvaća potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju poslovnih objekata u Gospodarskoj zoni

3)    oslobođenje ili sufinanciranje plaćanja obveze komunalne naknade – obuhvaća oslobođenje poduzetnika od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovne objekte u Gospodarskoj zoni za sve objekte s uporabnom dozvolom na rok od godine dana. Sufinanciranje dijela komunalne naknade prema pravomoćnom rješenju o naplati komunalne naknade u razdoblju od 3 godine za poduzetnike s ulaganjem u vrijednosti od najmanje 1 000.000,00 kuna, i to u prvoj godini 100%, u drugoj godini 75% i u trećoj godini 50% od dana pravomoćnog rješenja

4)    oslobođenje od obveze plaćanja poreza Gradu Kutjevu – obuhvaća oslobođenje poduzetnika od obveze plaćanja gradskih poreza Gradu Kutjevu

5)    sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba i odvodnja) – obuhvaća sufinanciranje poduzetnika dodjelom nepovratnih sredstava za priključenje na komunalnu infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje, a koji je prihod Grada Kutjeva.

Pravo na potporu imaju poduzetnici koji priključuju svoje poslovne objekte (prostore) sukladno važećim propisima komunalnog gospodarstva i općim aktima Grada Kutjeva na sustav javne vodoopskrbe ili odvodnje. Sufinanciranje se odobrava u iznosu od 50% troškova priključenja i to:

 • do maksimalno 5.000,00 kuna na sustav javne vodoopskrbe
 • do maksimalno 3.000,00 kuna na sustav javne odvodnje

Ukoliko se podnosi zahtjev i za sufinanciranje priključenja na sustav javne odvodnje i na sustav javne vodoopskrbe iznos sufinanciranja ne može biti veći od 8.000,00 kuna.

6)   sufinanciranje izgradnje, adaptacije i/ili prilagodbe prostora za obavljanje djelatnosti – obuhvaća sufinanciranje izgradnje, adaptacije i/ili prilagodbe prostora za obavljanje djelatnosti poduzetnika u Gospodarskoj zoni. Putem ove podmjere sufinancirat će se ukupno 50% ukupne investicije izgradnje, adaptacije i/ili prilagodbe prostora za obavljanje djelatnosti, odnosno do maksimalno 100.000,00 kuna

7) sufinanciranje za nabavu i ugradnju strojeva i opreme – obuhvaća sufinanciranje troškova kupnje i ugradnje strojeva i opreme (za proizvodnju, obradu i doradu) nužnih za obavljanje poslovne i/ili proizvodne djelatnosti. Putem ove podmjere sufinancirat će se ukupno 50% ukupnog troška za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, odnosno do maksimalno 50.000,00 kuna

 • prijave se zaprimaju najkasnije do 13.12.2019., odnosno do utroška sredstava iz proračuna predviđenih za provedbu ove mjere, a isplate će se vršiti najkasnije do 31.12.2019. godine
 • prijaviti se može ispravno popunjenim zahtjevom s pripadajućom dokumentacijom, koji se nalazi na web stranica Grada www.kutjevo.hr ili se može podići osobnim dolaskom u službene prostorije Grada Kutjeva, Trg graševine 1

Paket mjera iz ove točke Javnog poziva namijenjen je prvenstveno novim poduzetnicima, tj. onima koji su s gospodarskim aktivnostima u Gospodarskoj zoni započeli najranije 01.01.2019. godine. Ukoliko se na taj način ne utroše sva sredstva predviđena za sufinanciranje putem ove mjere, prijaviti se mogu i ostali poduzetnici, odnosno oni koji su s gospodarskim aktivnostima započeli prije 01.01.2019., ali u ovome krugu prednost će imati oni gospodarski subjekti koji nisu sudjelovali u Programu poticanja malog i srednjeg poduzetništva Grada Kutjeva za 2018. godinu.

Troškovi za kupnju vozila, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati.

Mjera 7. – potpora stočarstvu i svinjogojstvu

 • obuhvaća potporu o visini od 250,00 kn po mliječnoj kravi, odnosno 400,00 kn po rasplodnoj krmači, sukladno prijavljenom brojčanom stanju u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji
 • prijave se zaprimaju najkasnije do 13.12.2019., odnosno do utroška sredstava iz proračuna predviđenih za provedbu ove mjere, a isplate će se vršiti najkasnije do 31.12.2019. godine
 • prijaviti se može ispravno popunjenim zahtjevom s pripadajućom dokumentacijom, koji se nalazi na web stranica Grada www.kutjevo.hr ili se može podići osobnim dolaskom u službene prostorije Grada Kutjeva, Trg graševine 1

Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele potpora može zatražiti dostavu dodatne dokumentacije.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo s naznakom: „Program poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018.-2020.“, a rok za predaju je 13. prosinac 2019. godine.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutjeva: www.kutjevo.hr, te u županijskom tjedniku „Kronika Požeško-slavonska“.

Podaci o informacijama:

telefon: 034/315-008

e-mail: grad@kutjevo.hr

GRADONAČELNIK

JOSIP BUDIMIR, mag.oec.

Dokumentacija za preuzeti