POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za radno mjesto PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA Grada Kutjeva

10.03.2020 POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za radno mjesto PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA Grada Kutjeva

KLASA: 112-02/20-01/01

URBROJ: 2177/06-03/1-19-3

Kutjevo, 09. ožujka 2020.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, dana 09. ožujka 2020. godine objavljuje

 

P  O  Z  I  V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(TESTIRANJE)

 

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za imenovanje PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA Grada Kutjeva, može pristupiti slijedeća kandidatkinja:

 

  1. Ankica Lončarević
  2. Luka Obradović
  3. Dinko Špoljarić

 

  1. Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti troje (3) kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja, a koje će se održati:

 

dana 16. ožujka 2020. godine (petak) u 11.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kutjeva, Trg graševine 1.

 

III. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, radi identifikacije kandidata.  Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do termina navedenog pod točkom II. ovog Poziva, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Testiranje traje najduže 45 minuta. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Kutjeva (www.kutjevo.hr).

 

  1. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web strani Grada Kutjeva.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju Povjerenstvo će provesti intervjue neposredno nakon pisanog testiranja.

 

  1. V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Kutjeva.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Dokumentacija za preuzeti