REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

KLASA: 920-11/20-01/3

UR.BROJ: 2177/1-01-20-1

Mjesto i datum: Požega, 12.08.2020

Na temelju članka 48. Zakona  o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N/N broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,150/11,144/12 I 19/13), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i članka  41. Statuta Požeško-slavonske županije (Glasnik  Požeško-slavonske županije br. 11) župan Požeško-slavonske županije dana 12.08.2020 godine donosi

 

ODLUKU

 o proglašenju prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar

na području GRADA KUTJEVO   

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu na području GRADA KUTJEVO    

  

zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih olujni i orkanski vjetar kojom su na navedenom području nanijele velike materijalne štete na poljoprivredi, građevinama i prometu u razdoblju od 04.08.2020 do 06.08.2020 godine.

II.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019) obvezuju se gradska/općinska povjerenstva unijeti prve procjene štete u Registar šteta, u Zakonom propisanom roku.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Požeško-slavonske županije.

 

ŽUPAN/ICA

Alojz Tomašević