Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – stručni suradnik/stručna suradnica u Narodnoj knjižnici i čitaonici Kutjevo

05.07.2023 Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – stručni suradnik/stručna suradnica u Narodnoj knjižnici i čitaonici Kutjevo

Na temelju članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo. i članaka 18. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Grada Kutjeva od 25. siječnja 2021., Ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME –

STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA U

NARODNOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI KUTJEVO

 

Na radno mjesto stručnog suradnika/stručne suradnice u Narodnoj knjižnici i čitaonici Kutjevo može se imenovati osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvenog smjera

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  4. dokaz o radnom stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o podacima)
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci dana (izvornik)

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke kandidata/kinje (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte).

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Grada Kutjeva, a najkasnije do 12. srpnja 2023. godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Grad Kutjevo, Trg graševine 1 34340 Kutjevo, s naznakom „ Natječaj za stručnog suradnika/stručnu suradnicu u Narodnoj knjižnici i čitaonici Kutjevo – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom u povodu natječaja.

O rezultatima  natječaja i terminu provjere znanja i sposobnosti (testiranje) kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Kutjeva sukladno članku 10. stavku 1. točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Narodna knjižnica i čitaonica Kutjevo, kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119,  i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Kutjevo, 4. srpnja 2023.

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTJEVO

Ravnateljica
Renata Đurak