Zaključak o proglašenju sajamskog dana na području Grada Kutjeva

24.10.2023 Zaključak o proglašenju sajamskog dana na području Grada Kutjeva

Na temelju članka 57. stavka 6. Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08,

116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23) i članka 56. stavka 1. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 2/21), gradonačelnik Grada Kutjeva, dana 23. listopada 2023. godine, donosi:

 

Z A K L J U Č A K

o proglašenju sajamskog dana na području Grada Kutjeva

I.

            U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti, dani 29. listopada, 1. studenog i 5. studenog 2023. godine, proglašavaju se sajamskim danima na području Grada Kutjeva

II.

            Prigodna prodaja na kioscima, štandovima, ambulantna prodaja i ostala slična prodaja na otvorenom, kao sastavni dio sajamskih događanja može započeti u 08:00 sati i završiti do 24:00 sata u danima određenim točkom I. ovoga Zaključka.

III.

            Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na mrežnoj stranici Grada Kutjeva te u „Službenom glasniku“ Grada Kutjeva.

 

                                                                                                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                 Josip Budimir, mag.oec.

Dokumentacija za preuzeti