Statut

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 114/20.), te članka 32. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ broj 4/09, 2/13, 8/13 i  4/18), Gradsko vijeće Grada Kutjeva, na svojoj 22. sjednici, održanoj 11. ožujka 2021. godine, donosi

 

STATUT GRADA KUTJEVA

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Statutom Grada Kutjeva (u nastavku teksta: Statut) uređuje se samoupravni djelokrug Grada Kutjeva, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Kutjeva, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Kutjeva.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u Statutu Grada Kutjeva, a koji imaju rodni značaj, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira u kojem se rodu koristi.

 

 1. STATUS, PODRUČJE I GRANICE GRADA

 

Članak 2.

 

(1) Grad Kutjevo je jedinica lokalne samouprave.

(2) Naziv Grada je Grad Kutjevo.

(3) Grad Kutjevo je pravna osoba.

(4) Sjedište Grada Kutjevo je u Kutjevu, Trg graševine kbr. 1.

 

Članak 3.

 

(1) Grad Kutjevo obuhvaća područja sljedećih naselja: Bektež, Bjeliševac, Ciglenik, Ferovac, Grabarje, Gradište, Hrnjevac, Kula, Kutjevo, Lukač, Mitrovac, Ovčare, Poreč, Šumanovci, Tominovac, Venje i Vetovo.

(2) Područje Grada Kutjeva utvrđeno je zakonom, a njegove granice mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

 

III.       OBILJEŽJA GRADA KUTJEVA

 

Članak 4.

 

(1) Grad Kutjevo ima grb, zastavu i svečanu zastavu.

(2) Obilježjima iz stavka 1. ovoga članka predstavlja se Grad Kutjevo i izražava pripadnost Gradu Kutjevu.

(3) Grb i zastava koriste na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Kutjeva, a isti ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

(4) Način uporabe i zaštita obilježja Grada Kutjeva utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 5.

 

Grb Grada Kutjeva je trokutasti štit plave boje u kojem je gore srebrni/bijeli kutjevački dvorac sa crvenim krovovima, a dolje zlatno/žuti grozd s dva lista vinove loze.

 

Članak 6.

 

(1) Zastava Grada Kutjeva je jednobojne tamno plave boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Grada, obostrano. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

(2) Svečana zastava Grada je zastava Grada Kutjeva obrubljena zlatnim/žutim resama.

 

Članak 7.

 

(1) Dan Grada Kutjeva je 8. rujna, blagdan Male gospe, koji se svečano slavi kao gradski blagdan.

(2) Grad Kutjevo je nositelj organizacije obilježavanja svečanosti povodom Dana Grada.

(3) U povodu Dana Grada dodjeljuju se priznanja Grada Kutjeva, te priređuju druge svečanosti.

 

Članak 8.

 

(1) Grad Kutjevo njeguje i promiče te radi na zaštiti i očuvanju kulturne baštine i promocije Grada Kutjeva kao turističke destinacije održavanjem Festivala Graševine kao posebne kulturno-turističke manifestacije kojoj je primarni cilj promicanje najznačajnijeg i najpoznatijeg kutjevačkog branda, njegove graševine koja ima veliki ugled u Europi i svijetu, a kroz organizaciju manifestacije koja spaja pjesmu, vino i ostale gastronomske, estradne i turističke događaje, uz suradnju mnogih udruga s područja Grada.

(2) Grad Kutjevo, Udruga vinogradara i vinara i Turistička zajednica Grada Kutjeva, te ostale udruge nositelji su organizacije Festivala iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ostale manifestacije od velikog značaja za Grad su Martinje i Vincelovo.

 

Članak 9.

 

(1) Grad Kutjevo ima pečat.

(2) Tijela Grada Kutjeva mogu imati posebne pečate, sukladno posebnoj Odluci.

 

 1. JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 10.

 

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Kutjeva, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

 

Članak 11.

 

Javna priznanja Grada Kutjeva su:

 

 1. Počasni građanin Grada Kutjeva
 2. Nagrada Grada Kutjeva za životno djelo
 3. Nagrada Grada Kutjeva
 4. Zahvalnica Grada Kutjeva

 

 1. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

Članak 12.

 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Kutjevo uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

 

Članak 13.

 

(1) Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

(2) Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 14.

 

Sporazum o suradnji Grada Kutjeva i općine ili grada druge države objavljuje se u Službenom glasniku Grada Kutjeva.

 

 1. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 15.

 

Grad Kutjevo je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Kutjeva.

 

Članak 16.

 

(1) Grad Kutjevo u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • komunalno gospodarstvo
 • brigu o djeci
 • socijalnu skrb
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i obrazovanje
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport
 • zaštitu potrošača
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu
 • promet na svom području
 • održavanje javnih cesta, te
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

(2) Grad Kutjevo obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 17.

 

(1) Grad Kutjevo može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 16. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom

(2) Odluku o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz stavka 1.  ovoga članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje Gradonačelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

 

Članak 18.

 

Gradsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Kutjeva, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Požeško-slavonsku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

 

VII.      NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

 1. Referendum

 

Članak 19.

 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 20.

 

(1) Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada Kutjeva, o prijedlogu općeg akta, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

(2) Savjetodavni referendum može se raspisati radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada Kutjeva.

(3) Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati 1/3 članova Gradskog vijeća (u nastavku teksta: Vijećnici), Gradonačelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutjeva i 20% ukupnog broja birača Grada Kutjeva

 

Članka 21.

 

(1) Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja Vijećnika,  Gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

(2) Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

 

Članak 22.

 

(1) Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u Službenom glasniku Grada Kutjeva i na mrežnim stranicama Grada Kutjeva.

 

Članak 23.

 

Pravo glasovanja na referendumu imaju birači koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva i upisani su u popis birača.

 

Članak 24.

 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 22. stavka 1. ovoga Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

 

Članak 25.

 

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti, kojeg provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

 1. Zbor građana

 

Članak 26.

 

(1) Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada Kutjeva.

(2) Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.

 

Članak 27.

 

(1) Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada Kutjeva.

(2) Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati 1/3 Vijećnika.

(3) Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

(4) Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća za područje mjesnog odbora ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.

 

Članak 28.

 

Zbor građana može sazvati i Gradonačelnik radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada Kutjeva.

 

Članak 29.

 

(1) Odlukom o sazivanju zbora građana određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zbora građana, područje za koje se saziva, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

(2) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko vijeće i Gradonačelnika.

 

Članak 30.

 

(1) Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

(2) Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, ako se na zboru građana većinom glasova prisutnih ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 31.

 

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

 1. Prijedlozi građana

 

Članak 32

 

(1) Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Kutjeva.

(2) Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10%  od ukupnog broja birača u Gradu Kutjeva.

(3) Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

 

Članak 33.

 

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

 1. Predstavke i pritužbe građana

 

Članak 34.

 

(1) Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Kutjeva kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

(2) Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Kutjeva, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, te neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada Kutjeva. Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti i elektroničkim putem.

 

VIII.     TIJELA GRADA KUTJEVA

 

Članak 35.

 

Tijela Grada Kutjeva su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

 1. Gradsko vijeće

 

Članak 36.

 

(1) Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada Kutjeva, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

(2) Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog

djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Gradonačelnika.           (3) Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

 

Članak 37.

 

Gradsko vijeće:

 • donosi Statut
 • donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Kutjeva (u nastavku teksta: Poslovnik)
 • donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Kutjeva
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Kutjeva
 • donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna, te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
 • donosi odluku o privremenom financiranju
 • nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Kutjeva
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Kutjeva u visini pojedinačne vrijednost više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu Grada Kutjeva i provedeno u skladu sa zakonom.
 • donosi dokumente prostornog uređenja Grada Kutjeva
 • donosi odluku o promjeni granice Grada Kutjeva
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi
 • osniva radna tijela, bira i razrješava članove tih radnih tijela, bira, imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, drugim propisima ili Statutom
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa posebnim zakonima
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada Kutjeva u trgovačkim društvima kojih je Grad Kutjevo osnivač
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom
 • raspisuje referendum za područje Grada Kutjeva
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovom Statutom stavljeni u nadležnost.

 

Članak 38.

 

(1) Gradsko vijeće sukladno zakonu osniva Savjet mladih Grada Kutjeva kao savjetodavno tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Kutjevu.

(2) Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Kutjeva uređuje se Odlukom o osnivanju savjeta mladih Grada Kutjeva koju donosi Gradsko vijeće.

 

Članak 39.

 

(1) Gradsko vijeće ima predsjednika i do dva potpredsjednika.

(2) Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Ako predstavnička manjina ne predloži drugog predsjednika, drugog predsjednika može predložiti predstavnička većina.

(3) Funkcija predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

 

Članak 40.

 

 • Predsjednik Gradskog vijeća:
 • zastupa Gradsko vijeće
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Gradskog vijeća
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata
 • održava red na sjednici Gradskog vijeća
 • usklađuje rad radnih tijela
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće
 • brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika
 • brine se o zaštiti prava Vijećnika
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom.

(2) Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja Statut, Poslovnik, proračun i druge opće akte nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvodom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

(3) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti Gradonačelniku.

 

Članak 41.

Gradsko vijeće ima 13 Vijećnika.

 

Članak 42.

 

(1) Mandat Vijećnika izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se odražavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu odluke o raspuštanju Gradskog vijeća sukladno zakonu. Mandat Vijećnika izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.

(2) Funkcija Vijećnika je počasna i za to Vijećnik ne prima plaću.

(3) Vijećnici imaju pravo na naknadu koja se određuje se u neto iznosu po Vijećniku tako da ukupna godišnja neto naknada po Vijećniku ne smije iznositi više od 8.000,00 kuna.

(4) Naknada za predsjednika Gradskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene stavkom 4. ovoga članka.

(5) Naknada iz stavka 3.i 4. ovoga članka određuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

(6) Vijećnici imaju pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

(7) Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 43.

 

 • Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
 • ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste
 • ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude
 • ako mu prestane prebivalište s područja Grada Kutjeva, danom prestanka prebivališta
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka
 • smrću.

(2) Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

 

Članak 44.

 

(1) Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama posebnog zakona nespojiva s dužnošću vijećnika, mandat miruje, a za to vrijeme ga zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

(2) Vijećnik je dužan u roku od osam dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

(3) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, Vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

(4) Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

(5) Ako Vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

(6) Vijećnik  može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

(7) Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od šest mjeseci, a Vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.

 

Članak 45.

 

(1)Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća
 • predlagati Gradskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća
 • postavljati pitanja Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati
 • prihvatiti izbor za člana u najviše dva radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće
 • uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost
 • tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada Kutjeva, te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

(2) Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljena i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

(3) Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti Vijećnika.

(4) Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovoga Statuta i Poslovnika.

 

Članak 46.

 

(1) Gradsko vijeće može održati sjednicu, ako je na sjednici nazočna većina Vijećnika, a odluke donosi većinom glasova nazočnih Vijećnika.

(2) Gradsko vijeće donosi opće akte većinom glasova svih Vijećnika kada odlučuje o:

 • donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama
 • donošenju Poslovnika i njegovim izmjenama i dopunama
 • donošenju proračuna Grada Kutjeva i njegovim izmjenama i dopunama
 • godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

– izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

(3) Poslovnikom će se odrediti i druga pitanja o kojima Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

 

Članak 47.

 

(1) Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti Vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

(2) Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i Vijećnika, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

 

 1. 1. Radna tijela Gradskog vijeća

 

Članak 48.

 

(1) Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te priprema i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja odluka i općih akata Gradskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća, te za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Gradsko vijeće, Gradsko vijeće osniva radna tijela Gradskog vijeća.

(2) Gradsko vijeće može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

 

Članak 49.

 

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:

 1. Mandatna komisija
 2. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 3. Komisija za izbor i imenovanje

 

Članak 50.

 

(1) Gradsko vijeće može uz radna tijela iz članka 49. ovoga Statuta, osnovati i druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

(2) Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada.

 

Članak 51.

 

(1) Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih Vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima
 • obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost Vijećnika,

te o zamjenicima Vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati dužnost

 • obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata Vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku Vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati dužnost

–    obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata Vijećnika.

(2) Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda Vijećnika.

 

Članak 52.

 

 • Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
 • raspravlja i predlaže Statut i Poslovnik
 • raspravlja i predlaže pokretanje postupka za izmjenu i/ili dopunu Statuta, odnosno Poslovnika

–    razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću

–    razmatra poticaje za donošenje odluka i akata, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i akata Gradskog vijeća kada je tim aktima ovlašten ili kada to ocijeni potrebnim

–    razmatra prijedloge za davanje autentičnog tumačenja Statuta, odluka ili drugih akata Gradskog vijeća

 • obavlja i druge poslove određene Poslovnikom.

(2) Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, koji se biraju iz redova Vijećnika i uglednih građana.

 

Članak 53.

 

 • Komisija za izbor i imenovanje, predlaže:
 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća
 • izbor i razrješenje drugih osoba određenih zakonom, drugim propisima ili Statutom

–        obavlja druge poslove određene Poslovnikom.

(2) Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana koji se biraju iz reda Vijećnika.

 

Članak 54

 

Poslovnikom se uređuje organiziranje rada radnih tijela, način glasovanja i vođenje zapisnika.

 

 1. Gradonačelnik

 

Članak 55.

 

(1) Gradonačelnik zastupa Grad Kutjevo i nositelj je izvršne vlasti Grada Kutjeva.

(2) Mandat Gradonačelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Gradonačelnika.

 

Članak 56.

 

(1) U obavljaju izvršne vlasti Gradonačelnik:

 • priprema prijedloge općih akata
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada Kutjeva i izvršenje proračuna
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Kutjeva u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Kutjeva čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu Grada Kutjeva i provedeno u skladu sa zakonskim propisima
 • upravlja prihodima i rashodima Grada Kutjeva
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada Kutjeva
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Kutjeva i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad Kutjeva
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Kutjeva
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika, te načinu provođenja ocjenjivanja
 • imenuje i razrješava predstavnike Grada Kutjeva u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i dugih pravnih osoba osnovanih za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Kutjevo koji je osnovalo Gradsko vijeće, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada Kutjeva
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba
 • može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana
 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga
 • istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture i izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeće o poslovnim prostorima
 • organizira zaštitu od požara na području Grada Kutjeva i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada Kutjeva u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Kutjeva, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu Kutjevu
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
 • odlučuje o pokroviteljstvu društvenih, znanstvenih, kulturnih, sportskih ili drugih manifestacije od značaja za Grad Kutjevo
 • donosi odluku o dodjeli, te visini nagrada Grada Kutjeva koji se ne smatraju dohotkom u smislu odredbe posebnog zakona
 • obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i drugim propisom.

(2) Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 1. podstavka 8. ovoga članka tromjesečno do desetog u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

(3) Gradonačelnik odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 11. ovoga članka objaviti u prvom broju Službenog glasnika Grada Kutjeva koji slijedi nakon donošenja te odluke.

 

Članak 57.

 

(1) Gradonačelnik može osnovati radna tijela Gradonačelnika u cilju učinkovitijeg i djelotvornijeg rada u obavljanju izvršnih poslova iz djelokruga Grada Kutjeva iz članka 56. stavka 1. ovoga Statuta.

(2) Radna tijela Gradonačelnika stručno obrađuju pojedina pitanja, daju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, prate stanje u pojedinim područjima ili pripremaju određeni materijal.

(3) Gradonačelnik će posebnim aktom urediti mjerila za određivanje naknade, odnosno naknadu članovima radnih tijela.

 

Članak 58.

 

Gradonačelnik može osnovati savjetodavno-stručno tijelo do pet članova, radi obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu.

 

Članak 59.

 

Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

 

Članak 60.

 

(1) Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

(2) Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka, od Gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

(3) Gradonačelnik podnosi izvješće o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

(4) Gradsko vijeće ne može zahtijevati od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od šest mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 61.

 

(1) Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Kutjeva ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

(2) Gradonačelnik ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora, ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

 

Članak 62.

 

(1) Gradonačelniku mandat prestaje po sili zakona:

–    danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku

–    danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti

–    danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca

–    danom prestanka prebivališta na područja Grada Kutjeva

–    danom prestanka hrvatskog državljanstva

–    smrću.

(2) U slučaju prestanka mandata Gradonačelnika nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva u roku od osam dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Gradonačelnika.

 

Članak 63.

 

(1) Radi opoziva Gradonačelnika može se raspisati referendum.

(2) Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

(3) Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka može dati najmanje 2/3 Vijećnika. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od Vijećnika.

(4) Prijedlog za raspisivanje referenduma iz stavka 1. ovog članka može predložiti i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Kutjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

(5) Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika prije proteka roka od šest mjeseci od održanih izbora, ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.

 

 

Članak 64.

 

(1) Ako je raspisivanje referenduma predložilo 2/3 Vijećnika, Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu i donijeti odluku u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Odluku o raspisivanju referenduma Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom svih Vijećnika.

(2) Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača Grada Kutjeva predsjednik Gradskog vijeća dužan je zaprimljeni prijedlog dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača. Ako je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Gradsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Članak 65.

 

(1) Gradonačelnik će odlučiti hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.

(2) Gradonačelnik je dužan u roku od osam dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom odjelu Grada Kutjeva o tome na koji način će obnašati dužnost.

(3) Za gradonačelnika koji nije postupio na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

(4) Danom stupanja na dužnost Gradonačelnika smatra se dan početka mandata određen posebnim zakonom.

(5) Gradonačelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom odjelu iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Ako u obavijesti nije iz stavka 5. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.

(7) Gradonačelnik koji dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

 

Članak 66.

 

(1) Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti Gradonačelnik sukladno zakonu ima pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u staž osiguranja.

(2) Ako Gradonačelnik dužnost obavlja volonterski ma pravo na naknadu za rad sukladno zakonu.

(3) Gradonačelnik koji je dužnost obnašao profesionalno, po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti ostvaruje pravo na naknadu plaće i staž osiguranja pod uvjetima i na način kako je to određeno zakonom.

(4) Pročelnik Upravnog odjela iz stavka 2. članka 65. ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu, te prestanku obnašanja dužnosti Gradonačelnika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene odredbama zakona.

 

 1. UPRAVNA TIJELA GRADA KUTJEVA

 

Članak 67.

 

(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Kutjeva kao i poslova državne uprave povjerenih na Grad Kutjevo mogu se ustrojiti upravna tijela Grada Kutjeva (u nastavku teksta: upravna tijela).

(2) Upravna tijela osnivaju se posebnom odlukom Gradskog vijeća kojom se utvrđuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njihov rad.

(3) Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

(4) Upravnim tijelima upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

(5) Gradonačelnik može razriješiti pročelnika iz stavka 4. ovoga članka u slučajevima određenim zakonom.

(6) U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

 

Članak 68.

 

(1) Upravna tijela u oblastima za koja su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom neposredno izvršavaju provođenje općih akata tijela Gradskog vijeća i akata koje sukladno posebnim zakonima donosi Gradonačelnik.

(2) U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka upravna tijela su dužna raditi po smjernicama i preporukama Gradonačelnika.

 

Članak 69.

 

Upravna tijela dužna su svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 70.

 

Upravna tijela samostalna su u okviru svoga djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

 

Članak 71.

 

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Kutjeva, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

 1. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE

 

Članak 72.

 

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Kutjevu sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

 

Članak 73.

 

 • Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Kutjevu imaju pravo:
 • predlagati tijelima Grada Kutjeva mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Kutjevu, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu
 • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Kutjeva
 • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine
 • Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka uredit će se Poslovnikom.

 

Članak 74

 

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada Kutjeva, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

 

Članak 75.

 

Na području Grada Kutjeva, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

 

Članak 76.

 

(1) Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Kutjeva isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

(2) Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:

 • u sastavu svojih pečata i žigova
 • u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama
 • u zaglavljima službenih akata koje donose.

 

Članak 77.

 

(1) U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna ili svečana pjesma nacionalne manjine.

(2) Prije izvođenja himne i svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

 

Članak 78.

 

(1) Grad Kutjevo, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

(2) Grad Kutjevo osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

 

 1. JAVNE SLUŽBE

 

Članak 79.

 

Grad Kutjevo u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih, društvenih te drugih djelatnosti za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

 

Članak 80.

 

(1) Grad Kutjevo osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 79. ovoga Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

(2) Obavljanje određenih javnih djelatnosti Grad Kutjevo može povjeriti i drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

Članak 81.

 

Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe, Grad Kutjevo osniva javne ustanove, a za obavljanje drugih društvenih djelatnosti, ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti, Grad Kutjevo osniva ustanove (u daljnjem tekstu: ustanove).

 

Članak 82.

 

(1) Ustanove kojih je osnivač Grad Kutjevo samostalne su u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju i statutu ustanove.

(2) Aktom o osnivanju odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge imovine ustanove te način raspolaganja s dobiti.

 

XII.      MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 83.

 

(1) Na području Grada Kutjeva osnivaju se mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave, radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

(2) Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom i ovim Statutom.

 • Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 84.

 

(1) Mjesni odbori na području Grada Kutjeva su:

 1. Mjesni odbor –           Bektež
 2. Mjesni odbor –           Bjeliševac
 3. Mjesni odbor –           Ciglenik
 4. Mjesni odbor –           Ferovac
 5. Mjesni odbor –           Grabarje
 6. Mjesni odbor –           Gradište
 7. Mjesni odbor –           Hrnjevac
 8. Mjesni odbor –           Kula
 9. Mjesni odbor –           Kutjevo
 10. Mjesni odbor –           Lukač
 11. Mjesni odbor –           Mitrovac
 12. Mjesni odbor –           Ovčare
 13. Mjesni odbor –           Poreč
 14. Mjesni odbor –           Šumanovci
 15. Mjesni odbor –           Tominovac
 16. Mjesni odbor –           Venje
 17. Mjesni odbor –           Vetovo

 

(2) Utvrđuje se da mjesni odbori iz stavka 1. ovoga članka udovoljavaju kriterijima iz članka 83. Statuta i zakona, te se ovim Statutom potvrđuje njihovo osnivanje i oni nastavljaju s radom, sa svojstvom pravne sobe, suglasno zakonu i ovom Statutu.

 

Članak 85.

 

(1) Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, vijećnici i Gradonačelnik.

(2) U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovoga članka, daju građani ili Vijećnici, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

 

Članak 86.

 

(1) Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

(2) Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

(3) Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od primitka prijedloga.

 

Članak 87.

 

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora, te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 88.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 89.

 

(1) Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

(2) Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom na vrijeme od četiri godine.

(3) Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

(4) Posebnom odlukom Gradskog vijeća uredit će se sva pitanja vezana uz izbore i obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnih odbora sukladno zakonu i ovom Statutu.

 

Članak 90.

 

(1) Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine.

(2) Izbor za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Gradsko vijeće posebnom odlukom kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora.

(3) Ukoliko je mandat članova vijeća mjesnih odbora prestao uslijed raspuštanja vijeća mjesnog odbora, sukladno posebnom zakonu, prijevremeni izbori se imaju održati u roku 90 dana od dana raspuštanja vijeća mjesnog odbora

(4) Od dana raspisivanja izbora za vijeće mjesnog odbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

(5) Kad je vijeće mjesnog odbora raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori za vijeća mjesnih odbora, a prije njihovog održavanja, u tom mjesnom odboru neće se raspisati i održati prijevremeni izbori

 

Članak 91.

 

(1) Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, pet do članova.

(2) Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

 

Članak 92.

 

(1) Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

(2) Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

 

Članak 93.

 

Vijeće mjesnog odbora donosi:

–    program rada mjesnog odbora

–    pravila mjesnog odbora

–    poslovnik o svom radu u skladu sa Statutom

–    financijski plan i godišnji obračun, te

–    obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 94.

 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

 

Članak 95.

 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 96.

 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

 

Članak 97.

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada navedenog Upravnog odjela.

 

Članak 98.

 

(1) Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora, 20 % birača koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i Gradonačelnik.

(2) O inicijativi i prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

 

Članak 99.

 

(1) Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.

(2) Gradsko vijeće može na prijedlog Gradonačelnika raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovoga Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

 

XIII.     IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA KUTJEVA

 

Članak 100.

 

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Kutjevu, čine imovinu Grada Kutjeva.

 

Članak 101.

 

(1) Imovinom Grada Kutjeva upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i  odredbama ovoga Statuta, pažnjom dobrog gospodara.

(2) Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada Kutjeva donosi pojedinačne akte u svezi upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Kutjeva.

 

Članak 102.

 

(1) Grad Kutjevo ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

(2) Prihodi Grada Kutjeva su:

–    gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim  odluka Gradskog vijeća

–    prihodi od stvari u vlasništvu Grada Kutjeva i imovinskih prava

–    prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Kutjeva odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice

–    prihodi od naknade za koncesiju

–    novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Kutjevo u skladu sa zakonom

–    udio u zajedničkom porezu prema posebnom zakonu

–    sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu

–    drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 103.

 

(1) Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Kutjeva iskazuju se u proračunu Grada Kutjeva, koji je temeljni financijski akt Grada Kutjeva.

(2) Gradonačelnik kao jednini ovlašteni predlagatelj dužan je utvrditi prijedlog proračuna Grada Kutjeva i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

 

Članak 104.

 

(1) Proračun Grada Kutjeva i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

(2) Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 105.

 

(1) Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

(2) Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

(3) Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika ili drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

 

Članak 106.

 

Kada je raspušteno Gradsko vijeće, a Gradonačelnik nije razriješen, do imenovanje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Gradsko vijeće financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka na temelju odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradonačelnik.

 

Članak 107.

 

(1) Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

(2) Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

 

Članak 108.

 

(1) Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Kutjeva nadzire Gradsko vijeće.

(2) Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada Kutjeva nadzire Ministarstvo financija RH.

 

Članak 109.

 

(1) Grad Kutjevo je dužan javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojoj mrežnoj stranici tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

(2) Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, te uputa i drugih akata Ministarstva financija RH.

 

Članak 110.

 

Nakon isteka godine za koju je proračun donesen Gradsko vijeće donosi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno posebnom zakonu.

 

XIV.    AKTI GRADA

 

Članak 111.

 

(1) Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

(2) Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Članak 112.

 

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

 

Članak 113.

 

Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 114.

 

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 111. ovoga Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela.

 

Članak 115.

 

(1) Upravna tijela u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

(2) Upravna tijela u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

(3) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koje donose upravna tijela u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

(4) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu sško-slavonske županije.

(5) Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

(6) Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Kutjeva.

 

Članak 116.

 

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 117.

 

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

 

Članak 118.

 

Detaljnije odredbe o aktima Grada Kutjeva i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom.

 

Članak 119.

 

(1) Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasniku Grada Kutjeva.

(2) Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.

(3) Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

 1. JAVNOST RADA

Članak 120.

 

(1) Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela je javan.

(2) Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika.

 

Članak 121.

 

(1) Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

 • javnim održavanjem sjednica
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Grada Kutjeva i na mrežnim stranicama Grada Kutjeva.

(2) Javnost rada Gradonačelnika osigurava se:

 • održavanjem konferencija za medije
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Grada Kutjeva i na mrežnim stranicama Grada Kutjeva ili na drugi prikladan način.

(3) Javnost rada Upravnih tijela osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

XVI.    SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 122.

 

Način djelovanja Gradonačelnika u obnašanju javne dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

Članak 123.

 

Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

XVII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 124.

 

(1) Prijedlog za izmjenu i/ili dopunu Statuta može podnijeti najmanje 1/3 Vijećnika, Gradonačelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja.

(2) O promjeni Statuta odlučuje Gradsko vijeće većinom glasova svih Vijećnika.

 

Članak 125.

 

(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Kutjeva, osim odredbi članka 55., 63., 64. i 65. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

(2) Vijećnici zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 144/20.) nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

(3) Osobe zatečene na dužnosti zamjenika Gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 144/20)  nastavljaju s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

(4) Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Grada Kutjeva i Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj: 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18.), osim odredbi članka 61., 62. i 63. koje prestaju važiti na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

 

Članak 126.

 

Ova Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Kutjeva.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA

 

 

KLASA: 012-03/21-01/01

URBROJ: 2177/06-02-21-01

Kutjevo, 11. ožujka 2021.

 

 

 

PREDSJEDNIK

Ivica Ribičić, v.r.

 

Dokumentacija za preuzeti