Izvješće s javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Kutjeva

11.02.2022 Izvješće s javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Kutjeva

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i Zaključka gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga IID UPU-a grada Kutjeva objavljena je javna rasprava o Prijedlogu IID UPU-a grada Kutjeva.

Prijedlog plana je upućen u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajala je osam (8) dana u vremenu od  25.01.2022. godine do 01.02.2022. godine. Tijekom trajanja javne rasprave organizirano je javno izlaganje Prijedloga plana.

Javno izlaganje održano je  27.01.2022. godine u 11:00 sati putem livestream servisa sukladno naputku Ministarstva graditeljstva KLASA:350-01/20-01/116, URBROJ:531-06-01-20-03 od 20. ožujka 2020. godine, a vezano za situaciju uz koronavirus COVID-19.

Javna rasprava objavljena je 20. siječnja 2022., u dnevnom tisku („Glas Slavonije“), te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,  na oglasnoj ploči Grada Kutjeva, te na Internet stranici Grada Kutjeva.

Više informacija u priloženom dokumentu.

Dokumentacija za preuzeti