Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUG Kutjeva

30.03.2018 Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUG Kutjeva

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17), te Zaključka gradonačelnika Grada Kutjeva Klasa:350-01/18-01/01, Urbroj: 2177/06-01-18-15,   od 28. ožujka 2018. godine Jedinstveni Upravni odjel Grada Kutjeva, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Kutjevo, objavljuje

 

OBAVIJEST

O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU III. IZMJENE I DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KUTJEVA

 

I.

 1. Gradonačelnik Grada Kutjeva Zaključkom, Klasa: 350-01/18-01/01, Urbroj: 2177/06-03/2-18-15, od 28. ožujka 2018. godine, utvrdio je Prijedlog III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva (u nastavku: Prijedlog izmjene i dopune Plana).

 

Objavljuje se javna rasprava o utvrđenom Prijedlogu izmjene i dopune Plana koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja.

 

 1. Ova obavijest objavit će se u dnevnom tisku („Glasu Slavonije“), mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te na mrežnim stranicama Grada Kutjeva.

 

 1. Posebna obavijest o javnoj raspravi dostavlja se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjev za izradu Prijedloga izmjene i dopune Plana.
 2. Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog izmjene i dopune Plana započinje 09. travnja 2018. godine i trajat će zaključno s danom 17. travnjem 2018. godine.

 

 1. Javni uvid u Prijedlog izmjene i dopune Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, može se obaviti u vijećnici Grada Kutjeva, Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo, svakim radnim danom od 700 – 1500 sati.

 

 1. Javno izlaganje o Prijedlogu izmjene i dopune Plana, a radi stručnog obrazloženja izrađivača, organizira i provodi gradonačelnik Grada Kutjeva s odgovornim voditeljem izrađivača Prijedloga izmjene i dopune Plana, Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, 34000 Požega, a održat će se dana 12. travnja 2018. godine, u vijećnici Grada Kutjeva, Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo, s početkom u 1100 sati.

 

 1. Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani:

 

– imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana,

 • mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
 • mogu davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • mogu nositelju izrade uputiti pisane prijedloge i primjedbe, dostavom istih u pisanom obliku (osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela) ili putem pošte preporučeno na adresu: Grada Kutjeva, Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo najkasnije do 17. travnja godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koji nisu dostavljeni u roku, koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir pri pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Uz prijedlog, mišljenje i primjedbu poželjno je priložiti kopiju katastarskog plana s naznakom čestica na koje se isti odnose.

 1. Javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima, koja su dala ili su trebala dati zahtjeve za izradu Prijedloga izmjene i dopune Plana dostaviti će se posebna pisana obavijest o javnoj raspravi, a ista mogu dostaviti svoja mišljenja u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva u protivnom smatrat će se da isti nemaju primjedbi.
 2. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva, Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo, na broj telefona 034/315-008 ili putem e-maila: grad@kutjevo.hr.

 

 

 

PROČELNIK JEDINSTVENOG

          UPRAVNOG ODJELA

Tomislav Posedi, prof.

Dokumentacija za preuzeti