Javna rasprava – Urbanistički plan uređenja Grada Kutjeva

13.12.2019 Javna rasprava – Urbanistički plan uređenja Grada Kutjeva

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“„ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka Gradonačelnika  KLASA: 350-02/17-01/05, URBROJ: 2177/06-01-19-11,od 11.12.2019.god., Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjevo objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

 O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA KUTJEVA

 

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će trideset (30) dana u vremenu od  15.01.2020. godine do 13.02.2020. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u vijećnici Grada Kutjevo , svakim radnim danom od 7,00 – 15,00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u vijećnici Grada Kutjevo dana 11.02.2020. god., u  11.00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida, unijeti u zapisnik na javnom izlaganju ili uputiti u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom  na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34 340 Kutjevo, zaključno s danom 13.02.2020. godine.

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima sukladno posebnom propisu.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

v.d. PROČELNIK:

Dinko Špoljarić, dipl.oecc.

KLASA: 350-02/17-01/05

URBROJ: 2177/06-03/5-19-1

Kutjevo, 12.12.2019. god

 

Dokumentacija za preuzeti