Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 152/08) te Statuta Turističke zajednice grada Kutjeva (Službeni glasnik grada Kutjeva 5/10, 2/15) i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Kutjeva od 12.05.2015., Predsjednik Turističke zajednice grada Kutjeva dana 12. listopada 2017. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na radno mjesto voditelj/voditeljica poslova Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Kutjeva

 

  1. Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08.), za radno mjesto voditelja poslova u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Kutjeva kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski sveučilišni studiji (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica)

– najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u struci

– poznavanje jednog svjetskog jezika

– položen stručni ispit za rad u turističkom uredu

– poznavanje rada na osobnom računalu

– organizacijske sposobnosti

 

  1. Za radno mjesto mogu se natjecati i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, ali imaju zakonsku obvezu isti položiti u roku od godine dana od prijma u službu.

 

  1. Voditelj poslova Turističkog ureda Turističke zajednice grada Kutjeva zasniva radni odnos na određeno vrijeme.

 

  1. Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

  1. Uz prijavu, kandidati na Javni natječaj obvezno prilažu.

– životopis s opisom dosadašnjeg rada

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne ili domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi

– svjedodžba ili certifikat škole za strane jezike ili vlastoručno potpisana potvrda/izjava o poznavanju stranog jezika

– vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu

– potvrda ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit)

– dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– program rada za jednogodišnje razdoblje

 

  1. Pisana prijava podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu:

Turistička zajednica grada Kutjeva, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo

s naznakom: „Prijava na javni natječaj za voditelja poslova Turističkog ureda Turističke zajednice grada Kutjeva“

 

  1. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

  1. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete iz točke 1. pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Način i vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na službenim stranicama grada Kutjeva: www.kutjevo.hr i na oglasnoj ploči grada Kutjeva, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

  1. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PREDSJEDNIK TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KUTJEVA

JOSIP BUDIMIR, mag.oec.