JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Kutjeva

07.02.2020 JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Kutjeva

 

KLASA: 112-02/20-01/01

URBROJ: 2177/06-03/1-19-1

Kutjevo, 04. veljače 2020.

 

Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i odredbi članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,4/18 i 112/19), u predmetu provedbe natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Kutjeva, gradonačelnik Grada Kutjeva raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Kutjeva – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad od tri mjeseca.

Na ovaj javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Kutjeva (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati obaju spolova, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u službu iz članka 12. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19;, dalje u tekstu: ZSiN ), i to:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • diplomirani ekonomist ili magistar ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom
 • vozačka dozvola „B“ kategorije
 • znanje rada na osobnom računalu

 

Na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan i sveučilišni prvostupnik struke, koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

Sukladno članku 14. stavak 1. alineja 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom obrazovanju („Narodne novine“, broj 107/07 i 118/12) objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu na temelju ranijih propisa.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit može biti imenovana pročelnikom pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.

Pročelnikom ne može biti imenovana osoba za čije imenovanje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U pisanoj prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili domovnica) ili elektronički zapis iz knjige državljanja,
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome, potvrde ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi)
 • preslik svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit
 • dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda ili potpisana osobna izjava – ne treba ovjeravati)
 • dokaz o dosadašnjem radnom stažu (e-zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslik rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu HZMO-a
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka prijave na natječaj
 • preslik vozačke dozvole B-kategorije

Prijava i životopis moraju biti vlastoručno potpisani. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti pisane dokaze o tom statusu sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod uvjetima propisanim posebnim zakonom.

Pozivaju se osobe iz članka 101. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),

– dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),

– preslik pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,

– potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),

– preslik pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

– potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

– rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: OVDJE

Grad Kutjevo nema obveze u svojim upravnim tijelima zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na internetskoj stranici Grada Kutjeva www.kutjevo.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg je područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na istoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Kutjeva objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od ob­jave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj i o tome će biti pisano obaviještena. Na pisanu obavijest osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Ako se na javni natječaj prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, gradonačelnik Grada Kutjeva će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom Natječaju gradonačelnik ne mora izvršiti izbor kandidata (članak 24. stavak 5. ZSiN) te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Odluku o poništenju natječaja gradonačelnik donosi i u slučaju kad se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

Sukladno čl. 25. ZSiN-a, rješenje o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela dostavlja se kandidatima prijavljenim na natječaj. Protiv rješenja o imenovanju pročelnika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

GDPR:

Prijavom na Natječaj podnositelji prijave su izričito suglasni da Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka imenovanja pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Povlačenjem prinude za obradu podataka smatrat će se da se povlači i prijava na natječaj.

Radi transparentnosti provedbe postupka, rang-lista i rezultati Natječaja objavit će se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Kutjeva. Podatak koji će se objaviti je ime i prezime kandidata.

 

Gradonačelnik:

Josip Budimir, mag.oec.

Dokumentacija za preuzeti