JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva

21.08.2019

Na temelju članka 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11 i 04/18), gradonačelnik Grada Kutjeva raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca:

 1. Opći uvjeti:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Posebni uvjeti:

 • magistar ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • vozačka dozvola „B“ kategorije
 • znanje rada na osobnom računalu

 

Sukladno članku 14. stavak 1. alineja 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom obrazovanju („Narodne novine“, broj 107/07 i 118/12) objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu na temelju ranijih propisa.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit može biti izabrana pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 1. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • preslik osobne iskaznice,
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
 • preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit
 • dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda ili potpisana osobna izjava)
 • dokaz o dosadašnjem radnom stažu (e-zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 5 godina za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslik rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu HZMO-a
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca

Prijava i životopis moraju biti vlastoručno potpisani. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

III. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi natječaja pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)

 1. Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i prijave navedene u javnom natječaju. Podnositelj nepotpune prijave na natječaj neće biti pozvan na dopunu iste. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
 2. Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
 3. Na mrežnoj stranici Grada Kutjeva (www.kutjevo.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta.

VII. Sadržaj i način prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru bit će objavljeni na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Grada Kutjeva (www.kutjevo.hr).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči zgrade gradske uprave Grada Kutjeva, na adresi Trg graševine 1, 34340 Kutjevo.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

VIII. Prijave na javni natječaj podnose se neposredno ili poštom na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, s naznakom „Za javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 1. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Gradonačelnik:

Josip Budimir, mag.oec.

Dokumentacija za preuzeti