JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva na radno mjesto upravni savjetnik za graditeljstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva

07.02.2020 JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva na radno mjesto upravni savjetnik za graditeljstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva

NATJEČAJ za prijam u službu 2020. upravni savjetnik za graditeljstvo

KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2177/06-03/1-20-01

Kutjevo, 04. veljače 2020.

 

Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11 i 04/18), sukladno članku 10. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva, te člancima 3. i 4. Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva za 2020. godinu, vršitelj dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva na radno mjesto:

 

 • Upravni savjetnik za graditeljstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva (1 izvršitelj – m/ž) na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Posebni uvjeti:

 • magistar ili stručni specijalist građevinske struke
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • vozačka dozvola „B“ kategorije
 • znanje rada na osobnom računalu
 • organizacijske i komunikacijske vještine

 

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (”Narodne novine”,  broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit. Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma.

U službu ne može biti primljena osoba za čije imenovanje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U pisanoj prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili domovnica) ili elektronički zapis iz knjige državljana,
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi)
 • preslika svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit
 • dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda ili potpisana osobna izjava – ne treba ovjeravati)
 • dokaz o dosadašnjem radnom stažu (e-zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu HZMO-a
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka prijave na natječaj
 • preslika vozačke dozvole B-kategorije

 

Prijava i životopis moraju biti vlastoručno potpisani. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti pisane dokaze o tom statusu sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod uvjetima propisanim posebnim zakonom.

Pozivaju se osobe iz članka 101. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),

– dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),

– preslika pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,

– potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),

– preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

– potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

– rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: OVDJE

Grad Kutjevo nema obveze u svojim upravnim tijelima zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na internetskoj stranici Grada Kutjeva www.kutjevo.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg je područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na istoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Kutjeva objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od ob­jave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, s naznakom: »Javni natječaj: Upravni savjetnik za graditeljstvo – NE OTVARAJ«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj i o tome će biti pisano obaviještena. Na pisanu obavijest osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Ako se na javni natječaj prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, gradonačelnik Grada Kutjeva će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom Natječaju gradonačelnik ne mora izvršiti izbor kandidata (članak 24. stavak 5. ZSiN) te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Odluku o poništenju natječaja gradonačelnik donosi i u slučaju kad se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

Sukladno čl. 25. ZSiN-a, rješenje o prijmu u službu dostavlja se kandidatima prijavljenim na natječaj. Protiv rješenja o prijmu kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu gradonačelniku Grada Kutjeva. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

GDPR:

Prijavom na Natječaj podnositelji prijave su izričito suglasni da Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja za izbor službenika, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Povlačenjem prinude za obradu podataka smatrat će se da se povlači i prijava na natječaj.

Radi transparentnosti provedbe postupka, rang-lista i rezultati Natječaja objavit će se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Kutjeva. Podatak koji će se objaviti je ime i prezime kandidata.

 

v.d. PROČELNIKA

Dinko Špoljarić, dipl.oecc.

Dokumentacija za preuzeti