JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutjeva

14.10.2021 JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutjeva

Predmet natječaja:

Prodaja nekretnina na području Grada Kutjeva, koje su u vlasništvu Grada
Kutjeva (vlasnički dio 1/1) i to sljedeće nekretnine s naznačenom procijenjenom vrijednosti u kunama,
koja je ujedno i početna cijena:

1. Nekretnina u k.o. Mitrovac katastarske čestice broj (k.č.br.) 158/1, zemljišnoknjižnog opisa Oranica u mjestu, površine 979 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 307 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 11.891,33 kn Garantni polog (jamčevina): 1.189,13 kn.

2. Nekretnina u k.o. Mitrovac katastarske čestice broj (k.č.br.) 158/2, zemljišnoknjižnog opisa Oranica u mjestu, površine 837 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 307 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 5.149,58 kn. Garantni polog (jamčevina): 514,96 kn.

3. Nekretnina u k.o. Vetovo katastarske čestice broj (k.č.br.) 1345, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Balatinka, površine 3890 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 1010 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 12.914,80 kn.
Garantni polog (jamčevina): 1.291,48 kn.

4. Nekretnina u k.o. Mitrovac katastarske čestice broj (k.č.br.) 128, zemljišnoknjižnog opisa Oranica u mjestu, površine 717 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 307 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 2.155,25 kn.
Garantni polog (jamčevina): 215,53 kn.

5. Nekretnina u k.o. Gradište katastarske čestice broj (k.č.br.) 87, zemljišnoknjižnog opisa Kuća, dvor. i oranica u selu, površine 1838 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 290 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 24.363,41 kn. Garantni polog (jamčevina): 2.436,34 kn.

6. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/26, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 297 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 4.698,54 kn.
Garantni polog (jamčevina): 469,86 kn.

7. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/25, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 311 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 4.920,02 kn.
Garantni polog (jamčevina): 492,00 kn

8. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/24, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 214 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi po početnoj cijeni od 3.385,48 kn.
Garantni polog (jamčevina): 338,55 kn.

9. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/23, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 206 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi po početnoj cijeni od 3.258,92 kn.
Garantni polog (jamčevina): 325,89 kn.

10. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/22, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 274 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 4.334,68 kn.
Garantni polog (jamčevina): 433,47 kn.

11. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/19, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 211 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 3.338,02 kn.
Garantni polog (jamčevina): 333,80 kn.

12. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/17, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 226 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 3.575,32 kn.
Garantni polog (jamčevina): 357,53 kn.

13. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/16, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 205 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 3.243,10 kn.
Garantni polog (jamčevina): 324,31 kn.

Uvjeti natječaja:

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ponuditelji – fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti garantni polog u gore navedenom iznosu koji se uplaćuje žiro račun Grada Kutjeva otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Proračun Grada Kutjeva
IBAN broj HR35 23900011822100009, poziv na broj: HR68 7706-OIB, svrha uplate: ,,Garantni polog javni natječaj-prodaja nekretnine“. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se uplaćeni garantni polog u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Garantni polog ponuditelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji isti nema pravo na povrat garantnog pologa.

Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

– osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj, presliku osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe odnosno naziv tvrtke i matični broj za pravne osobe i osobni identifikacijski broj, broj IBAN-a za povrat garantnog pologa),
– dokaz o uplati garantnog pologa,
– katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi,
– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene,
– izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugoga odgovarajućeg registra (izvod iz registra ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja),
– potvrdu iz proračuna i financija Grada Kutjeva da podnositelj ponude nema neplaćenih dospjelih obveza prema proračunu Grada Kutjeva.

Pismena prijava za sudjelovanje na natječaju dostavlja se na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, s naznakom: „Ponuda za kupnju k.č.br. _______ k.o. __________ – ne otvarati“. Ponuda se može podnijeti na ponudbenom listu, koji se može preuzeti na internetskoj stranici Grada Kutjeva www.kutjevo.hr ili u radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave u tjedniku „Kronika Požeško-slavonska“.

Nepravodobne, nepotpune, nejasne, kao i ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene, neće se razmatrati.

Prvenstvo prava kupnje imaju ponuditelji se nekretnina naslanja na nekretninu koja je predmet prodaje.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Kutjeva na prijedlog i pisano obrazloženja Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Kutjeva, s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos kupoprodajne cijene. U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu kupoprodajnu cijenu, odmah nakon otvaranja ponuda pristupiti će se usmenom javnom nadmetanju pred imenovanim povjerenstvom.

Natječaj je valjan ako pristigne i samo jedna valjana ponuda.

Kupoprodajni ugovor kupac se obvezuje sklopiti s Gradom Kutjevo u roku od 15 dana od dana objave rezultata javnog natječaja.
Ugovorenu cijenu kupac se obvezuje platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a na iznos ugovorene cijene dodat će se polovica iznosa izrade procjembenog elaborata za nekretninu koja je predmet prodaje. Ukoliko kupac ne uplati u cijelosti ugovorenu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, smatra se da je odustao od ponude, a ugovor o kupoprodaji smatra se raskinutim i u tom slučaju nema pravo na povrat garantnog pologa. Sve troškove vezane za ovjeru kupoprodajnog ugovora, provedbu u zemljišnim knjigama, porez na promet nekretnina, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.

Ponude će biti javno otvorene i pročitane dana 02. (utorak) studenog 2021. godine, u 11,00 sati u prostorijama Grada Kutjeva, Trg graševine 1 (vijećnica). Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Grad Kutjevo nije obvezan prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu te pridržava pravo odustati od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji i poništiti javni natječaj, sve bez ikakve odgovornosti za eventualnu štetu ponuditeljima.

Sve dodatne informacije za nekretnine koje se izlažu prodaji, mogu se dobiti u roku za podnošenje ponuda u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva, svakim radnim danom od 08,00-15,00 sati, na broj tel. 034/315-008 ili 099/214-2356, te se u isto vrijeme može izvršiti i uvid u dokumentaciju.

Dokumentacija za preuzeti