Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Kutjevu

19.01.2023

Na temelju odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka 37. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ br. 2/21) te odredbi Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj: 6/22 i 8/22), Jedinstveni upravni odjel

r a s p i s u j e :

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za zakup poslovnog prostora u Kutjevu

 

  1. Predmet natječaja

 

Lokacija:

-natječajem se daje u zakup poslovni prostor u sklopu zgrade kompleksa ŠRC Kutjevo

na adresi Bana Josipa Jelačića 2A, na katu južnog dijela zgrade ŠRC Kutjevo (prostor poznat kao „šah-sala“), do kojega vode stepenice postavljene uz južno pročelje zgrade, izgrađene na k.č. broj 1800, upisane u zk.ul. broj 7, k.o.Kutjevo pri Općinskom sudu zemljišno-knjižnom odjelu u Požegi.

Površina i namjena poslovnog prostora:

-natječajem se daje u zakup poslovni prostor ukupne korisne obračunske površine 105,24 m² zatvorenog dijela, koji se sastoji od nenatkrivenog vanjskog stubišta i predulaza, hodnika, kuhinje, 2 sanitarna čvora i dvorane (sale) te otvoreni prostor (nenatkrivena nezavršena terasa) uz istočno pročelje poslovnog prostora, ukupne korisne obračunske površine 18,40 m², sveukupno korisne obračunske površine 123,64 m² .

-poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje djelatnosti: ugostiteljstvo, uslužna djelatnost, trgovačka djelatnost i njima srodne djelatnosti, odnosno djelatnosti iz poglavlja 47, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 82, 90, 91, 92, 94, 95, 96 važeće Nacionalne klasifikacije djelatnosti („Narodne novine“ broj 58/07).

Stanje poslovnog prostora (opremljenost):

-poslovni prostor nalazi se u stanju djelomične uređenosti i građevinske opremljenosti, u prostoru postoje uporabljive vodovodne, električne i plinske instalacije, grijanje i hlađenje osigurano je centralnim plinskim grijanjem s radijatorskim grijaćim tijelima, te su u dvorani postavljena 2 klima uređaja, vodovod postoji na više mjesta, spremište i 2 sanitarna čvora su u funkciji. Podovi su obloženi keramikom u cijelom poslovnom prostoru, zidovi su oličeni, stropovi su obloženi drvenom lamperijom, a vanjska i unutarnja stolarija je pretežito drvena, osim ulaznih vrata koja su od PVC stolarije.

-poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je budući zakupnik obvezan predmetni poslovni prostor urediti, odnosno  privesti svrsi o svom trošku. Uložena sredstva se nakon isteka roka zakupa ne vraćaju zakupniku, ali se ista oduzimaju od zakupnine po ključu:

za ulaganje u poslovni prostor u iznosu većem od 30.000,00 Eur-a (slovima: tridesettisuća eura) zakupnina se svaki mjesec umanjuje za 50 %, do iskorištenja sredstava.

-poslovni prostor je moguće razgledati svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka)

od 09:00 do 14:00 sati, uz obveznu prethodnu najavu na telefon 099/214-2356 ili e-mail josip.pavkovic@kutjevo.hr

 

Zakup:

-poslovni prostor daje se u zakup na razdoblje od 10 (deset) godina, uz mogućnost

produljenja ukoliko se ispune odgovarajući uvjeti,

-minimalna cijena zakupa poslovnog prostora iznosi 3,58 Eur/m² mjesečno, odnosno 442,63 Eur mjesečno ukupno.

-režijske troškove snosi zakupnik u cijelosti, a oni obuhvaćaju i sva trenutno važeća i

buduća davanja koja utvrđuju i naplaćuju državna tijela i/ili jedinice lokalne uprave i samouprave,

-osim troškova zakupnine i režijskih troškova, zakupnik je dužan snositi troškove svih

isprava potrebnih za obavljanje djelatnosti koje zahtijevaju ovlaštena tijela, troškove održavanja poslovnog prostora, namjenske opreme, troškove nabave novog namještaja i opreme te troškove polica osiguranja, kao i troškove odvajanja režijskih troškova od ostatka kompleksa ŠRC-a.

 

  1. Uvjeti natječaja

 

Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili osobno predajom pisarnici Grada Kutjeva, u zatvorenoj omotnici uz naznaku „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ“.

 

Pisana ponuda obvezno sadrži:

-ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta, OIB (ako je ponuditelj fizička osoba – građanin),

-naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je ponuditelj fizička osoba – obrtnik),

-tvrtku/naziv, adresu sjedišta, OIB i MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe (ako je ponuditelj pravna osoba),

-broj računa ponuditelja s nazivom banke kod koje je isti otvoren radi povrata jamčevine,

-ponuđeni iznos mjesečne zakupnine te djelatnost koja će se u  istom obavljati.

 

Uz ponudu se prilaže:

-preslik važeće osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba (građanin ili obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, ako je ponuditelj pravna osoba, a ukoliko ponudu u ime ponuditelja daje opunomoćenik, i punomoć za zastupanje,

-izvornik ili ovjereni preslik obrtnice iz koje mora biti vidljivo da je obrtnik registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, ako je ponuditelj fizička osoba – obrtnik,

-izvornik ili ovjereni preslik Rješenja nadležnog Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 15 dana od dana objave javnog natječaja, i iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe, ako je ponuditelj pravna osoba,

-dokaz o uplaćenoj jamčevini za poslovni prostor,

-dokaz o prvenstvenom pravu osoba temeljem članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za osobe koje takvo pravo žele ostvariti,

-potvrde da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Kutjevu, Požeško-slavonskoj županiji i Republici Hrvatskoj (potvrda Porezne uprave o stanju duga), a koje ne smiju biti starije od 30 dana od dana otvaranja prispjelih ponuda,

-vlastoručno potpisane i ovjerene izjave o uplati pologa, odnosno dostavi  sredstava osiguranja plaćanja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu,

-izjavu kojom potvrđuje da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o raspisivanju natječaja za davanje u zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Kutjeva, te da je upoznat sa stanjem prostora koji se daje u zakup,

-izjavu kojom potvrđuje da uzima poslovni prostor u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku, odnosno da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga,

-izjavu da pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Kutjeva, a u svrhu u koju su prikupljeni.

-poslovni plan, odnosno plan ulaganja i poslovne aktivnosti sa troškovnikom planiranih radova na uređenju poslovnog prostora.

 

Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, odbacit će se kao nevaljane ili nepotpune.

Podnošenjem valjane i potpune ponude smatrat će se da ponuditelj prihvaća uvjete natječaja propisane Odlukom o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Kutjeva, te da je upoznat sa stanjem poslovnog prostora koji se daje u zakup.

Svaki prijavitelj na natječaj za zakup poslovnog prostora u obavezi je uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 Eur (pettisućaeura) na račun Grada Kutjeva IBAN HR 4123860021822100009, model i poziv na broj HR 68 7706-OIB uplatitelja, a dokaz o izvršenoj uplati prilaže se prijavi na natječaj. Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja uračunat će se u zakupninu, a ponuditeljima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Najpovoljniji ponuditelj mora prilikom sklapanja ugovora o zakupu kod javnog bilježnika, radi osiguranja plaćanja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu, dostaviti bjanko zadužnicu na iznos šestomjesečne izlicitirane  zakupnine na ime zakupnika i odgovorne osobe zakupnika, a koje će se naplatiti u slučaju da zakupnik u tijeku ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu, zateznu kamatu i/ili ostale troškove koji proizlaze po osnovi korištenja poslovnog prostora;

Najpovoljniji ponuditelj mora prilikom sklapanja ugovora o zakupu kod javnog bilježnika, radi osiguranja plaćanja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu za izlicitiranu mjesečnu zakupninu uplatiti jednokratno garantni polog u visini iznosa izlicitirane tromjesečne zakupnine na račun Grada Kutjeva, kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja (na naprijed navedena sredstva pologa ne obračunavaju se kamate),

Zakupnik je dužan ugovor o zakupu potpisati u roku od 15 dana od dana primitka pisanog ili usmenog poziva za potpisivanje istog.

Ukoliko zakupnik u ostavljenom roku ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu, smatra se da je odustao od sklapanja ugovora te mu se uplaćena jamčevina neće vratiti.

Ukoliko zakupnik prilikom potpisivanja ugovora kod javnog bilježnika ne pruži sredstva osiguranja na koja se obvezao ponudom, smatra se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu.

Zakupnik je dužan platiti zakupninu mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu, na račun Grada Kutjeva IBAN HR 4123860021822100009, model i poziv na broj HR 68 7706-OIB uplatitelja.

Zakupnik je dužan poslovni prostor privesti namjeni u roku od 6 (šest) mjeseci od dana potpisa ugovora, a za to vrijeme nije obvezan plaćati zakupninu, koja obveza mu započinje danom dobivanja odobrenja za rad izdana od strane nadležnog tijela županije (uporabna dozvola, MTU, dozvola za rad i sl.), odnosno u trenutku započinjanja djelatnosti, a najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od sklapanja ugovora.

Natječaj će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave, a otvaranje i razmatranje prispjelih ponuda provodi Povjerenstvo dana 07. veljače 2023. godine  u 9:00 sati, na adresi Grada Kutjeva, Trg graševine 1, u gradskoj vijećnici.

Prednost na natječaju ostvarit će ponuditelji koji:

  • ponude veću početnu cijenu zakupa,
  • planiraju potrošiti više sredstava za preuređenje i privođenje poslovnog prostora namjeni,
  • prilože kvalitetniji plan ulaganja i poslovne aktivnosti.

Povjerenstvo za provedbu natječaja izradit će rang listu ponuditelja na osnovu dospjelih

prijava prema sustavu bodovanja po načelu da se za početnu cijenu zakupa može dobiti maksimalno 30% ukupnih bodova, za sredstva za preuređenje maksimalno 40% ukupnih bodova, a za plan ulaganja i poslovne aktivnosti preostalih 30% ukupnih bodova.

Povjerenstvo će nakon otvaranja i evaluacije svih ponuda izraditi rang listu prema kriteriju za odabir ponude.

 

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja dobije najveći broj bodova zaokruženih na dvije decimale temeljem niže navedenog kriterija koji se također zaokružuju na dvije decimale.

 

R.br. Kriterij Broj bodova Ponder
1. Cijena ponude (CP) 30 bodova 30%
2. Vrijednost uloženih sredstava (V) 40 bodova 40%
3. Poslovni plan (PP) 30 bodova 30%
Maksimalni broj bodova 100 bodova 100%

 

Formula za izračun je: UB = CP+V+PP

 

UB = ukupan broj bodova

CP = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

V = broj bodova koji je ponuda dobila za vrijednost ulaganja

PP = broj bodova koji je ponuda dobila za kvalitetu poslovnog plana

 

Ugovor o zakupu se sklapa kao ovršna isprava, sukladno pozitivnim propisima, na trošak zakupnika.

Gradonačelnik Grada Kutjeva zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja po provedenom javnom natječaju ne prihvati nijednu od zaprimljenih ponuda.

 

KLASA: 400-01/22-01/7

URBROJ: 2177-6-02-23-4

Kutjevo, 19. siječnja 2023.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA KUTJEVA

Dokumentacija za preuzeti