Javni poziv – evidencija nerazvrstane ceste

19.03.2019

Temeljem članka 131. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Kutjeva („Službeni glasnik grada Kutjeva“, br. 5/12, 10/12 i 7/18) i Odluke Gradskog vijeća Grada Kutjeva o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kutjevo, Klasa: 931-01/19-01/01, Urbroj: 2177/06-02-19-01 od 26.02.2019.,  Grad Kutjevo objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

Grad Kutjevo, kao jedinica lokalne samouprave koja upravlja cestama na području Grada Kutjeva, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem  na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u službenim evidencijama katastra i zemljišne knjige. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

 

Sukladno gore navedenom provesti će se evidentiranje slijedeće nerazvrstane ceste:

u k.o Kutjevo u naselju Kutjevo – put od ulice Vinkomir k.br. 1P do ulice Zdenka Turkovića k.br. 48. Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta izvršiti će se 22.03.2019. godine u 9:00 sati, uz prisutnost predstavnika Grada Kutjeva i uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije.

 

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče s gore navedenom nerazvrstanom cestom, odnosno zemljištem na kojem je ista izvedena, a koje nose oznake kč.br. 1923/1, 1706, 1682/1, 1921, 1913, 1904/1, 621, 620 i 615 k.o. Kutjevo u dužini od približno 1.800 m, o gore navedenim postupcima.

 

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izraditi će tvrtka GEO GRUPA j.d.o.o., Kutjevo, Zagrebačka 46, ovlaštena od strane Državne geodetske uprave za obavljanje takve vrste poslova, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Slavena Gašpara, mag.ing.geod. et geoinf.

 

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, uz davanje  potrebnih objašnjenja, može se izvršiti u prostorijama gradskog vijeća Grada Kutjeva, dana 27.03.2019. godine, u 9:00 sati.

 

Ovaj poziv objaviti će se u Požeškoj kronici, Internet stranici Grada Kutjeva te oglasnoj ploči Grada Kutjeva.

 

 Gradonačelnik

Josip Budimir