Javni poziv – financijske potpore za sufinanciranje premija osiguranja za 2022.

03.10.2022 Javni poziv – financijske potpore za sufinanciranje premija osiguranja za 2022.

Grad Kutjevo objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje premija osiguranja poljoprivrednih površina i stoke za 2022. godinu.

Predmet ovog javnog poziva je dodjela potpora subjektima gospodarstva (dalje u tekstu: korisnici) koji posluju i imaju sjedište na području Grada Kutjeva, osim trgovačkih društava kojima je Grad Kutjevo osnivač ili ima vlasnički udio u njihovom temeljnom kapitalu.

Korisnici potpora ne mogu biti 2 ili više trgovačkih društava koja su povezana u smislu čl. 49. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 115/16). Poduzeća koja su povezana na način predviđen posebnim zakonom, ukoliko se jave na ovaj javni poziv, smatrat će se jednim poduzetnikom, te će samo jedno poduzeće moći biti korisnik potpora.

Pravo na korištenje potpore iz ove Odluke ne mogu ostvariti sljedeći gospodarski subjekti:

– nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,

– koji imaju dospjeli dug prema Gradu Kutjevu

Ukupna sredstva za provedbu Javnog poziva iznose 50.000,00kn i osigurana su u Proračunu Grada Kutjeva za 2022. godinu na poziciji 160/1 Poticajna sredstva u poljoprivredi (premije osiguranja).

Maksimalan iznos potpore po korisniku iznosi 10.000,00 kn.

Potpore se dodjeljuju uz sljedeće uvjete, sukladno Odluci:

  • sufinanciranje premija osiguranja poljoprivrednih površina i stoke od šteta nastalih prirodnim (poplava, tuča, oluja, mraz, suša) i drugim djelovanjem (štete od divljih životinja).
  • sufinancira se 50% iznosa premije one police ugovora o osiguranju koja neće biti obuhvaćena sufinanciranjem putem Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. (polica sufinancirana od strane EU sukladno Pravilniku o provedbi mjere 17 – Upravljanje rizicima)
  • ova mjera provodi se do 31.12.2022. godine

Prijave se zaprimaju najkasnije do 30.11.2022. godine, odnosno do utroška sredstava iz proračuna predviđenih za provedbu ove mjere, a isplate će se vršiti najkasnije do 31.12.2022. godine.

Prijaviti se može ispravno popunjenim zahtjevom (Obrazac 1) s pripadajućom dokumentacijom, koji se nalazi na web stranica Grada www.kutjevo.hr ili se može podići osobnim dolaskom u službene prostorije Grada Kutjeva, Trg graševine 1, Kutjevo.

Zahtjev čini sljedeća dokumentacija:

  • Obrazac 1
  • Obrazac 2 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti i Izjava o statusu poreznog obveznika
  • Preslika zaključene police osiguranja za 2022.
  • Dokaz plaćanja premije osiguranja za 2022.

Potvrdu o stanju duga prema Gradu Kutjevu nije potrebno dostavljati,  Povjerenstvo će izvršiti provjeru za sve prijavitelje.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo s naznakom: „Sufinanciranje premije osiguranja.“ ili na e-mail: grad@kutjevo.hr

Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele potpora može zatražiti dostavu dodatne dokumentacije.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Kutjeva i web stranici Grada Kutjeva: www.kutjevo.hr

Dodatne informacije:  Ana Galić – ana.galic@kutjevo.hr; 0998100047

U prilogu se nalazi Javni poziv i potrebni obrasci.

 

Dokumentacija za preuzeti