Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti

05.03.2021 Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti

 

Požeško-slavonska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti i to za navedena područja:


1. ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU 

Ulaganja koja su do trenutka podnošenja zahtjeva plaćena (gotovinom, transakcijskim računom ili poslovnom karticom poljoprivrednog gospodarstva) i odnose se na: 

 • Mjera 1. Kupovina mehanizacije, strojeva i opreme,
 • Mjera 2. Biljna proizvodnja, 
 • Mjera 3. Stočarska proizvodnja, 
 • Mjera 4. Pčelarstvo prihrana pčelinih zajednica
 • Mjera 5. Analize tla, poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane
 • Mjera 8. Potpora za sudjelovanie na sajmovima i manifestacijama
 • Mjera 9. Potpora za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda
 • Mjera 10. Potpora za adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

Za mjeru 1 priznaju se investicije nastale od 03.07.2020. do trenutka podnošenja zahtjeva. Za mjeru 2, 3, i 5 priznaju se investicije nastale od 01.12.2020. do trenutka podnošenja zahtjeva. Za mjeru 4 priznaju se investicije nastale od 03.08.2020. do trenutka podnošenja zahtjeva. 

Potpora u iznosu do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova.

Prijava za dodjelu potpora podnosi se zaključno do dana 1. travnja 2021. godine.

Za mjere 8, 9 i 10 prihvatljiva su ulaganja nastala od 01.01.2021. godine i koja su do trenutka podnošenja zahtjeva plaćena gotovinom, transakcijskim računom ili poslovnom karticom. Prijava za dodjelu potpora podnosi se zaključno do dana 30.studenog 2021. godine.

 

POTPORA ZA POKRETANJE PG-A (SAMOZAPOŠLJAVANJE)

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti za troškove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja novoosnovanog PG u trajanju od 12 mjeseci. Potporu mogu ostvariti korisnici koji su postali nositelji PG-a od 01.01. 2020 . do dana podnošenja Zahtjeva.

Potpora se isplaćuje u iznosu do 50 % za plaćeno mirovinsko i zdravstveno osiguranje.


2. ULAGANJA U POVEĆANJE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA

 • Otvaranje novih smještajnih objekata i/ili povećanje kapaciteta postojećih smještajnih objekata uz dokaz rješenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjek za poduzetništvo, turizam i promet.
 • Prijelaz iz manje u višu kategoriju (zvjezdice, sunce) uz dokaz rješenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjek za poduzetništvo, turizam i promet,
 • Prijelaz iz jedne vrste/skupine u kategorije sa oznakom sunca i zvjezdica rekategorizacija.

Maksimalan iznos potpore po korisniku za svaki novoregistrirani turistički ležaj je do 5.000,00 kuna, a kod povećanja kategorije/kvalitete smještaja iz niže u višu kategoriju iznos potpore je 1000,00 do 2.000,00 kuna po turističkom ležaju.

Zahtjevi se obraduju prema redoslijedu podnesene prijave, a mogu se podnositi do 31. listopada 2021. godine ili do utroška planiranih sredstava u proračunu Požeško-slavonske županije.


3. DODJELA POTPORA PODUZETNICIMA

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti su sufinanciranje nabave opreme u dugotrajnu imovinu, repromaterijal, sitnog inventara i sredstava za zaštitu ljudi od koronavirusa, prilagodbe prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera, nabava sirovina i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo u prerađivačkoj djelatnosti) do 40% tražene potpore te ostalih troškova vezanih za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19. 

Prihvatljivi prijavitelji mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti ( d.o.o., j.d.o.o., obrti) u 100% privatnom vlasništvu.

Prihvatljivi troškovi su oni koji su nastali nakon 01. prosinca 2020. godine.

 • Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 20.000,00 kuna
 • najmanja cijena opreme za koji se traži potpora mora iznositi 2.000,00 kuna bez PDV
 • najmanji iznos potpore je 2.000,00 kuna.

Prijave se zaprimaju u vremenu od 01. do 31. ožujka 2021. godine.


4. DODJELA POTPORA UDRUGAMA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, LOVSTVA, RIBARSTVA

Predmet Javnog poziva dodjela je potpore u obliku bespovratnih financijskih sredstava Udrugama za:

 • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Požeško-slavonske županije,
 • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti osnivanja Udruge,
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, 
 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
 • edukacije putem tečajeva, seminara, stručnih predavanja, razmjene iskustva te drugih oblika edukacije svojih članova,
 • promicanje razvitka i unapređivanja ruralnih prostora,
 • promicanje zaštite životinja i smanjenje broja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca,
 • uzgoj, unos i zaštita riba i ribnjaka,
 • uzgoj, unos i zaštitu divljači i lovišta,
 • povećanje kvalitete lovnotehničkih i lovogospodarskih objekata u lovištima…

Po ovom Javnom pozivu, potpora se može odobriti do 50% vrijednosti ulaganja, ali maksimalno do 20.000,00 kuna po udruzi

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2021. godinu, a najkasnije do 01. lipnja .2021.

 

Izvor: https://www.pszupanija.hr/