Javni poziv za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Kutjeva

01.10.2021 Javni poziv za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Kutjeva

Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva, koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2021./2022.

Dodjeljuje se 10 stipendija, svaka po 700,00 kn mjesečno.

Pravo podnošenja prijava imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koji su redovno upisani u višu godinu studija u odnosu na prošlu godinu ili su redovno upisani u prvu godinu studija u odnosu na srednjoškolsko obrazovanje, koji:

– su državljani Republike Hrvatske,

– imaju prebivalište na području Grada Kutjeva,

– podnesu uredne prijave po ovom javnom pozivu,

– po bodovanju zauzmu mjesto na rang listi od 1. do 10.

Pravo podnošenja prijava nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od Grada Kutjeva, a nisu izvršili ugovorene obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Kutjeva, odnosno najkasnije do 2. studenog 2021., pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kutjevo – Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo ili na e-mail adresu: grad@kutjevo.hr sa skeniranim prilozima u jednom dokumentu, a moraju sadržavati:

  1. prijavu za dodjelu stipendije,
  2. dokaz o prebivalištu na području Grada Kutjeva (uvjerenje MUP-a)
  3. presliku osobne iskaznice,
  4. potvrdu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole o upisu, odnosno za studente viših godina studija potvrdu o upisu u višu godinu studija,
  5. studenti prve godine studija svjedodžbe od sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita, a studenti viših godina studija presliku indeksa,
  6. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore za stipendiranje,
  7. potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o primanjima članova zajedničkog kućanstva za sve članove kućanstva starije od 15 godina (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske naknade u slučaju nezaposlenosti), ne starije do 30 dana od dana podnošenja prijave,
  8. izjava o sastavu kućanstva (obiteljskom statusu),
  9. uvjerenje nadležnog ureda za obranu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
  10. privola za korištenje osobnih podataka,

Postupak dodjele stipendija provodi povjerenstvo od 3 člana koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo prikuplja prijave, stručno ih obrađuje i utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendije te sastavlja prijedlog Odluku o dodjeli stipendije.

Dostava odluke o dodjeli stipendija vrši se javnoj objavom na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada.

Pravo prvenstva na rang listi za dodjelu stipendija utvrđuje se prema socijalnom kriteriju i kriteriju uspjeha u prethodnoj akademskoj odnosno školskoj godini zbrajanjem bodova ostvarenih prema navedenim kriterijima.

Temeljem odluke o dodjeli stipendije sklapa se ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati prava i obveze Grada Kutjeva i stipendiranog studenta. Isplata stipendije započinje nakon sklapanja ugovora o stipendiji.

Ostale informacije o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2021./2022.:

Ana Galić – 0998100047, ana.galic@kutjevo.hr

Dokumentacija za preuzeti