Javni poziv za dodjelu stipendija

03.10.2018 Javni poziv za dodjelu stipendija

Temeljem članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ br. 5/2016), Gradonačelnik Grada Kutjeva dana 3. listopada 2018. godine raspisuje sljedeći:

JAVNI POZIV

ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA KUTJEVA

  1. Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva, koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./2019.
  1. Dodjeljuje se 10 stipendija, svaka po 600,00 kn mjesečno.
  1. Pravo podnošenja prijava imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koji su redovno upisani u višu godinu studija u odnosu na prošlu godinu ili su redovno upisani u prvu godinu studija u odnosu na srednjoškolsko obrazovanje, koji:

– su državljani Republike Hrvatske,

– imaju prebivalište na području Grada Kutjeva,

– podnesu uredne prijave po ovom javnom pozivu,

– po bodovanju zauzmu mjesto na rang listi od 1. do 10.

Pravo podnošenja prijava nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od Grada Kutjeva, a nisu izvršili ugovorene obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

  1. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva u tjedniku Požeška kronika, na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Kutjeva, odnosno najkasnije do 19. listopada 2018., pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kutjevo – Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, a moraju sadržavati:

– prijavu za dodjelu stipendije,

– dokaz o prebivalištu na području Grada Kutjeva (uvjerenje MUP-a)

– presliku osobne iskaznice,

– potvrdu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole o upisu, odnosno za studente viših godina studija potvrdu o upisu u višu godinu studija,

– studenti prve godine studija svjedodžbe od sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita, a studenti viših godina studija presliku indeksa,

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore za stipendiranje,

– potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o primanjima članova zajedničkog kućanstva za sve članove kućanstva starije od 15 godina (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske naknade u slučaju nezaposlenosti), ne starije do 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izjava o sastavu kućanstva (obiteljskom statusu),

– privola za korištenje osobnih podataka,

– uvjerenje nadležnog ureda za obranu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

  1. Postupak dodjele stipendija provodi povjerenstvo od 3 člana koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo prikuplja prijave, stručno ih obrađuje i utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendije te donosi odluku o dodjeli stipendije.

Dostava odluke o dodjeli stipendija vrši se javnoj objavom na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada.

  1. Pravo prvenstva na rang listi za dodjelu stipendija utvrđuje se prema socijalnom kriteriju i kriteriju uspjeha u prethodnoj akademskoj odnosno školskoj godini zbrajanjem bodova ostvarenih prema navedenim kriterijima.
  1. Temeljem odluke o dodjeli stipendije sklapa se ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati prava i obveze Grada Kutjeva i stipendiranog studenta. Isplata stipendije započinje nakon sklapanja ugovora o stipendiji.
  1. Ostale informacije o navedenom mogu se dobiti na telefon 034/315-008.

 

GRADONAČELNIK

                                                                                                        Josip Budimir, mag.oec. v.r.

Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Kutjeva

Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu stipendija 2018.

 

1. Prijava za dodjelu stipendije

2. Izjava da student ne prima drugu stipendiju

3. Izjava o članovima kućanstva

4. Privola za korištenje osobnih podataka

Dokumentacija za preuzeti