Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Kutjevu za Projekt „Zaželi – za bolje sutra – faza 2“  

19.01.2023 Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Kutjevu za Projekt „Zaželi – za bolje sutra – faza 2“  

Na temelju članka 28. stavak 3.. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Program „Zaželi – program zapošljavanja žena“ za projekt „Zaželi – za bolje sutra – 2. faza“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0204 od 27. prosinca 2022. godine, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Kutjevu za Projekt „Zaželi – za bolje sutra – faza 2“

 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Kutjeva da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Kutjevu za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Zaželi – za bolje sutra“ za radno mjesto:

– Radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

 

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: područje Grada Kutjeva

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Troškovi prijevoza: da

Ugovor: Ugovor o radu na određeno vrijeme

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

 

Ciljane skupine:

– Ciljane skupine u navedenom radu su:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Za pojedinu skupinu potrebno je dostaviti sljedeće:

 • žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
 • osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka, te da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama.

 

Razina obrazovanja:

 • osobe bez obrazovanja
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

 

Opis Poslova:

– dostava namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

– održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

– pomoć pri oblačenju i svlačenju,

– briga o higijeni i osobnom izgledu,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa,   dostava pomagala i sl.),

– pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

 

Prijava na javni poziv treba sadržavati:

– obrazac prijave

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o završenoj školi

– potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba

– ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (E-knjižica)

– dokumentacija kojom dokazuje da pripada ciljanoj skupini

 

Obrazac prijave dostupan je u Gradu Kutjevu i na internetskoj stranici Grada Kutjeva.

 

Prijava se dostavlja u roku 8 dana od objave javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Požega, odnosno najkasnije do 27. siječnja 2023. godine.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, s naznakom: Prijava na javni poziv „Zaželi – za bolje sutra – 2. faza“, putem pošte ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Sve informacije o javnom pozivu možete dobiti na: 0998100047, Ana Galić

 

Ovaj javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Grada Kutjeva.

 

GDPR:

Prijavom na Oglas podnositelji prijave su izričito suglasni da Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka oglasa za izbor službenika, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Povlačenjem prinude za obradu podataka smatrat će se da se povlači i prijava na oglas.

 

PROČELNIK

Dinko Špoljarić, dipl. oec.

Javni poziv za zapošljavanje Zaželi 2

Obrazac prijave žene – Zaželi za bolje sutra

Dokumentacija za preuzeti