Javni poziv za prijam u radni odnos Zaželi – za bolje sutra

16.09.2020 Javni poziv za prijam u radni odnos Zaželi – za bolje sutra

Na temelju članka 28. stavak 3.. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, UR. BROJ: 524-06-03-01-01/1-20-118 od 8. lipnja 2020. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „Zaželi – za bolje sutra“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0176 od 16. srpnja 2020. godine, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Kutjevu za Projekt „Zaželi – za bolje sutra“

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Kutjeva da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Kutjevu za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Zaželi – za bolje sutra“ za radno mjesto:

– Radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Broj traženih osoba: 20

Mjesto rada: područje Grada Kutjeva

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Troškovi prijevoza: da

Ugovor: Ugovor o radu na određeno vrijeme – 12 mjeseci

 

Ciljane skupine:

nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

 

Opis Poslova:

– dostava namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

– održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

– pomoć pri oblačenju i svlačenju,

– briga o higijeni i osobnom izgledu,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa,   dostava pomagala i sl.),

– pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

 

Prijava na javni poziv treba sadržavati:

– obrazac prijave

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o završenoj školi

– potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba

– ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (E-knjižica)

– izjava o pristanku na osposobljavanje

 

Obrazac prijave i izjava o pristanku na osposobljavanje dostupni su u Gradu Kutjevu i na internetskoj stranici Grada Kutjeva.

 

Prijava se dostavlja u roku 8 dana od objave javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Požega, odnosno najkasnije do 24. rujna 2020. godine.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, s naznakom: Prijava na javni poziv Zaželi – za bolje sutra, putem pošte ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve informacije o javnom pozivu možete dobiti na: 0998100047

Ovaj javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Grada Kutjeva.

 

GDPR:

Prijavom na Oglas podnositelji prijave su izričito suglasni da Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka oglasa za izbor službenika, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Povlačenjem prinude za obradu podataka smatrat će se da se povlači i prijava na oglas.

 

PROČELNIK

Dinko Špoljarić, dipl.oec.

 

Dokumentacija za preuzeti