Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području Grada Kutjeva u 2022. godini.

12.04.2022 Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području Grada Kutjeva u 2022. godini.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15,123/17) u svezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanje koji se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gradonačelnik Grada Kutjeva objavljuje

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području Grada Kutjeva u 2022. godini.

Grad Kutjevo je inicijator javnih radova za zapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Grada Kutjeva u 2022. godini na sljedećim poslovima:

  1. Program „Revitalizacija javnih površina 2022.” –  NKV, KV, SSS – 3 izvršitelja puno radno vrijeme, planirano trajanje programa 6 mjeseci ili nepuno radno vrijeme, planirano trajanje programa 9 mjeseci

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog poziva na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 19. travnja 2022. godine.

Prijave na poziv, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se osobno u Pisarnicu ili putem pošte na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo s naznakom „Javni radovi – Program Revitalizacija javnih površina 2022.“. Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

Prijava treba sadržavati sljedeće:

– Zamolba s kratkim životopisom

– Preslika osobne iskaznice

– Preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju

– Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (e-radna  knjižica)

– Podatak o JMBG-u, te broj mobitela ili tel.

Po dobivanju odobrenja HZZ-a s odobrenim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a bit će potpisan ugovor o radu na određeno vrijeme. Podatak o izabranim kandidatima za Program javnih radova objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Grada Kutjeva (www.kutjevo.hr). Javni poziv bit će objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Grada Kutjeva.