Na temelju članak 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Komunalno društvo Kutjevo d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti“, Skupština Društva, zastupana po gradonačelniku Josipu Budimiru, mag.oec., raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor direktora/direktorice „Komunalnog društva

Kutjevo“ d.o.o.

 

Kandidati koji se prijave na natječaj, osim uvjeta iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski studij (magistar struke) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist)
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci
 • znanje rada na računalu
 • poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika
 • izražene organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje Društvom

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati obvezno prilažu:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta o ranom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu na radno mjesto…)
 • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika da ne postoji prepreka za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima
 • nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave na web stranici Grada Kutjeva i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno zaključno do 15. veljače 2018. godine.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

Grad Kutjevo

Trg graševine 1, 34340 Kutjevo

 

s naznakom “Prijava na natječaj za izbor direktora Komunalnog društva Kutjevo d.o.o.”.

 

 

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na intervju.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

SKUPŠTINA DRUŠTVA

 Josip Budimir, mag.oec.