Natječaj za izbor direktora trgovačkog društva Komunalno društvo Kutjevo

09.08.2022 Natječaj za izbor direktora trgovačkog društva Komunalno društvo Kutjevo

Temeljem članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Komunalno društvo Kutjevo d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti“, Odluke Skupštine Društva o raspisivanju natječaja za imenovanje člana uprave Komunalnog društva Kutjevo d.o.o. od 04. kolovoza 2022. godine, Skupština društva, zastupana po gradonačelniku Josipu Budimiru, mag.oec. dana 08. kolovoza 2022. g. r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za izbor direktora/direktorice trgovačkog društva KOMUNALNO DRUŠTVO KUTJEVO d.o.o.

 Uvjeti:

Kandidat/ kinja koji se prijave na natječaj za Direktora/icu- član/icu Uprave, osim uvjeta propisanih člankom 239. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99 ,52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 ), mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

-stupanj stručne spreme: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist) ekonomske, pravne ili javno upravne struke,

-najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na rukovodećim mjestima,

-poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika,

-izražene organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje Društvom,

-poznavanje rada na računalu (Word i Excel), –

vozačka dozvola B kategorije,

Uz prijavu za natječaj kandidati obvezno moraju dostaviti:

-životopis,

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili preslika domovnice),

-dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

-dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

-uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja (preslika ili izvornik),

-izjavu kandidata o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima,

-dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu na rukovodećim mjestima,

-izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika da ne postoji zapreka za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima,

-izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika o nepostojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa,

-dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije.

Direktor Društva imenuje se na razdoblje od 4 godine.

Prijavu mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete Natječaja po potrebi provesti  će se intervju od strane Povjerenstva imenovanog od Skupštine društva.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj — natječaj za direktora“ na adresu: Komunalno društvo Kutjevo d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, adresa: Republike Hrvatske 74, 34340 Kutjevo, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje direktora Komunalnog društva Kutjevo d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, na mrežnim stranicama Grada Kutjevo, oglasnoj ploči Grada Kutjevo, oglasnoj ploči Komunalnog društva Kutjevo d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti i novinama.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Komunalno društvo Kutjevo d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, zadržava pravo poništenja ovog Natječaja bez posebnog obrazloženja.

 

KOMUNALNO DRUŠTVO KUTJEVO d.o.o.

 

Predsjednik Skupštine

Josip Budimir, mag.oec.

 

Dokumentacija za preuzeti