NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Kutjevo

21.07.2020 NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Kutjevo

      DJEČJI VRTIĆ KUTJEVO

Republike Hrvatske 109, 34340 Kutjevo

 Upravno vijeće

 

Kutjevo, 20. srpnja 2020.godine

 

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 127/19) i članka 55. Statuta Dječjeg vrtića Kutjevo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kutjevo, raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Kutjevo

 

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te da ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i treba sadržavati sljedeće priloge:

  1. vlastoručno potpisan životopis kandidata s opisom dosadašnjeg rada
  2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
  3. presliku dokaza o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnica)
  4. presliku dokaza o položenome stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97, 4/98)
  5. dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ili druga odgovarajuća potvrda – izvornik)
  6. potvrdu nadležnih sudova o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koje ne smije biti starije od šest (6) mjeseci (izvornik)
  7. izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  8. nacrt godišnjeg rada i plana programa rada vrtića za pedagošku godinu 2020./2021.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Prava prednosti pri zapošljavanju ostvaruju se pri jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kutjevo – natječaj za ravnatelja«, Dječji vrtić Kutjevo, Republike Hrvatske 109, 34340 Kutjevo.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web-stranici Grada Kutjeva, osnivača ustanove Dječji vrtić Kutjevo.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju u obliku intervjua.

Područje provjere znanja i sposobnosti će biti Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 127/19).

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice osnivača ili e-poštom.

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je odustao od kandidature, tj. da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da dječji vrtić Kutjevo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu sa zakonskim propisima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić Kutjevo zadržava pravo djelomično ili u cijelosti u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

 

Dječji vrtić Kutjevo

Dokumentacija za preuzeti