DJEČJI VRTIĆ KUTJEVO

Kutjevo, Republike Hrvatske 109, 34340 Kutjevo

            MB: 2202891 – OIB: 7257244568

                Upravno vijeće

 

 

Kutjevo, 17. srpanj 2020.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg  vrtića Kutjevo raspisuje se

 

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta pomoćni/a kuhar/kuharica

 

jedan (1) izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

 

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Uvjeti za radno mjesto:

 

– NKV – osnovna škola

– najmanje jedna godina radnog iskustva

– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje posla

– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

–      životopis (vlastoručno potpisan),

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • potvrda HZMO-a o radnom stažu (može elektronski ispis putem sustava e-građani)
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nevođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 30 dana), sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora predočit će se izvornik. Natječajna

dokumentacija neće se vraćati.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen stručni ispit.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kutjevo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

DJEČJI VRTIĆ KUTJEVO,Republike Hrvatske 109, 34340 Kutjevo, s naznakom „Upravno vijeće DV Kutjevo – Natječaj za pomoćnog kuhara/kuharicu“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

UPRAVNO VIJEĆE

DOSTAVITI:

  1. HZZ, Područni ured Požega
  2. Oglasna ploča
  3. Pismohrana

 

 

                                                                                                          Upravno vijeće