Natječaj – za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva na radno mjesto

01.02.2019

Javni natječaj za prijam u službu  u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva:

 • Upravni savjetnik/savjetnica za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva.

na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, objavljen je u “Narodnim novinama” broj 12/18 od 1. veljače 2019. godine.

Od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama” počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj. Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj je 09.02.2019. godine.

 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Osnovni podaci o radnom mjestu:

 • radno mjesto II. kategorije, savjetnik
 • naziv radnog mjesta: savjetnik za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti
 • klasifikacijski rang: 6.

 

 1. Opis poslova:

– prati i proučava zakonske propise

– predlaže Odluke i druge aktivnosti glede provedbe istih

– predlaže i kreira druge opće i pojedinačne akte iz nadležnosti JUO-a

– sudjeluje po punomoći u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima

– obavlja pravne i kadrovske poslove Odjela

– rješava imovinsko-pravne poslove vezano uz realizaciju izgradnje investicijskih i drugih objekata

– izrađuje prijedloge Ugovora iz nadležnosti Odjela,

-u suradnji s pročelnikom Odjela izrađuje nacrte akata Općinskog vijeća i gradonačelnika

– surađuje s nadležnim državnim tijelima

– sudjeluje u izradi analiza, izvješća i drugih stručnih materijala

– obavlja poslove vezano za zaštitu i spašavanje, protupožarnu zaštitu i sl.

– obavlja poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti, socijalne zaštite i sl.

– priprema dokumentaciju za sudske sporove i izvansudske nagodbe

– aktivno surađuje sa z.k. odjelom Općinskog suda

– vodi upravni postupak unutar opisa radnog mjesta

-obavlja i vodi poslove iz oblasti rada i radnih odnosa

– priprema tekstove prijedloga natječaja za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, stipendija, različitih subvencija i ostalih davanja utemeljenih na društvenim aktivnostima grada.

– Provodi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, priprema i provodi natječaje za davanje polj. zemljišta RH u zakup ili na prodaju, nepoljoprivrednog zemljišta, ili nekretnina (poljoprivrednog, građevinskog ili inog) u vlasništvu Grada

– uređuje imovinskopravne odnose na komunalnoj infrastrukturi i brine o knjiženju prava vlasništva Grada na sve njegove nekretnine gdje to nije učinjeno.

– priprema potrebne prijedloge i materijali iz oblasti obrtništva, gospodarstva i poduzetništva

– izrađuje ugovore koje sklapa Grad, sudjeluje i koordinira izradu strateških dokumenata, vodi upravne postupke iz nadležnosti Grada.

– razmatra pritužbe građana na rad službenika i namještenika i rješava o zahtjevima za pravo na pristup informacijama (službenik za informiranje).

– prati i obavlja stručne poslove iz oblasti vatrogastva i zaštite od požara

– vrši evidenciju stambenih zgrada i stambenih jedinica u vlasništvu Grada

– vrši evidenciju stanova koji nisu otkupljeni sukladno pripadajućim propisima

– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Grada i po nalogu gradonačelnika i pročelnika

 

Podaci o plaći:

Sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva (”Službeni glasnik Grada Kutjeva “ broj 6/15 i 4/16) koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta  je 2,72  uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.150,00 kn bruto.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Provjera znanja

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinje obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere znanja i intervju kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i rad na tim poslovima.

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

Opći dio

Pitanja kojima se testira poznavanje Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnove poznavanja djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Kutjeva temelje se na slijedećim izvorima:

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 – pročišćeni tekst)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 I 123/17)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18)
 4. Statut Grada Kutjeva (“Službeni glasnik Grada Kutjeva” br. 4/09, 2/13, 8/13)

 

Posebni dio

Pitanja kojima se testira provjera poznavanja zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug organizacijske jedinice u koju se kandidat prima i poslova na koje se prima temelje se na slijedećim izvorima:

 1. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
 2. Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)
 3. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
 4. Zakon o pravu na pristup informacijama ((NN br. 25/13 i 85/15)
 5. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18 i 115/18)

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, odnosno testiranje, od kandidata/kinja će biti zatražena određena indetifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pisana provjera traje 60 minuta.

 

Za vrijeme provjere znanja testiranjem nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija
 • razgovarati s ostalim kandidatima

 

Kandidati/kinje koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja a njihov rezultat Povjerenstvo neće bodovati.

Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja.

Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može maksimalno ostvariti najviše 20 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima/kinjama koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provjeri znanja pisanim  testiranjem.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, komunikacijske i ostale sposobnosti za rad u Gradu Kutjevu.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisano testiranje (ukupno 10 pitanja – ukupno 10 bodova).

Nakon provedenog intervjua maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 30.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu rang listu kandidata/kinja i dostavlja pročelniku Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/kinje. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja bit će objavljeno na ovoj web stranici te na oglasnoj ploči Grada Kutjeva, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

DODATNE UPUTE I INFORMACIJE

Tekst natječaja dostupan je i ispod ove objave.

Molimo podnositelje da prijavi na natječaj prilože sve isprave navedene u natječaju – manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja/icu iz statusa kandidata/kinje.

Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka. Nema mogućnosti naknadne dostave dokumentacije tj. nakon isteka natječajnog roka, bez obzira na razloge.

Podnositelj/ica prijave na natječaj može pisanim putem povući prijavu tijekom natječajnog postupka.

U ovoj rubrici web stranice Grada Kutjeva bit će objavljeni mjesto i vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti i dodatne upute vezane uz natječaj.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Dokumentacija za preuzeti