Natječaj – za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva

01.02.2019

U Narodnim novinama broj 12/18  od 01.02.2019. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto referenta – komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva,  1 izvršitelja/izvršiteljicu, te se daju upute kako slijedi:

Prijave na javni natječaj podnose se zaključno sa 09.02. 2019. godine.

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Osnovni podaci o radnom mjestu:

  • radno mjesto III. kategorije, referent
  • naziv radnog mjesta: referent – komunalni redar
  • klasifikacijski rang: 11.

Opis poslova radnog mjesta – referent – komunalni redar:

– Poduzima radnje temeljem odluka gradskog vijeća vezanih za komunalni red, komunalni otpad, uređenje deponija građevinskog otpada, kućne ljubimce, nerazvrstane ceste, spaljivanje korova i dr., korištenje javnih površina, provođenje agrotehničkih i drugih mjera u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu

– pokreće postupke i izriče mjere sukladno Prekršajnom zakonu iz svog djelokruga

– obavlja sve potrebne poslove vezane za održavanje motornih vozila u vlasništvu Grada

– prati provedbu postupka deratizacije i dezinsekcije i rad higijeničarske službe

– obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja vezano za korištenje javnih površina

– sudjeluje ispred Grada u povjerenstvima koja utvrđuju nastalu štetu na imovini građana ili javnim zgradama i drugim nekretninama

– razmatra predstavke i pritužbe građana u okviru svojih poslova

– brine o skidanju i postavljanju zastava ispred zgrade i na svim potrebnim mjestima

– Utvrđuje, izvješćuje i prijavljuje štete nastale na komunalnim objektima

– vodi evidenciju priključenih taksi i zaključenih ugovora na komunalnu infrastrukturu

– vodi poslove vezane uz sanacije divljih deponija, odvodnih kanala i kanala za oborinsku odvodnju

– obilazi po službenoj dužnosti ili po prijavama građana zapuštene okućnice i ruševne zgrade, te izdaje naloge nadležnim tijelima (inspekcija) za njihovo saniranje ili uklanjanje

– vrši evidenciju, odnosno kontrolu neadekvatnog zbrinjavanja otpadnih voda i vrši kontrolu (evidenciju) priključka na sustav odvodnje

– vrši kontrolu populacije pasa i mačaka obilaskom terena i evidentiranjem popisa pasa i mačaka kod pučanstva, sukladno posebnoj Odluci

– zajedno sa stručnim suradnikom za komunalnu infrastrukturu brine o raspolaganju i održavanju zgrada u gradskom vlasništvu

– izriče mandatne kazne, pokreće prekršajni postupak, vodi evidenciju o prekršajima i redovito (kvartalno) izvješćuje pročelnika o tome.

-obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i/ili Gradonačelnika.

 

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva za radno mjesto referenta – komunalnog redara propisan je koeficijent 1,80 dok je osnovica utvrđena Odlukom gradonačelnika i iznosi 3.150,00 kuna (bruto).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na javni natječaj.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz područja provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

Komunalno gospodarstvo, gradnja i prostorno uređenje

–           Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 I 123/17)

–           Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 6/18 i 110/18)

–           Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ broj 1/19).

–           Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ broj 10/18)

–           Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla („Glasnik Grada Koprivnice“ broj  2/03., 1/08).

–           Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ broj 5/18)

–           Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ broj 4/18)

–           Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13.)

–           Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Postupak testiranja

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi

fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj.

Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja, dok se provjerom znanja rada na računalu smatra samostalan rad na računalu prilikom pisanog testiranja.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

 

Poziv za testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici (www.kutjevo.hr) i oglasnoj ploči Grada Kutjevo, Trg graševine 1.

 

Ostale upute

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u oglasu budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u javnom natječaju.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvijete za prijam u službu navedene u javnom natječaju (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka, broj godina radnog staža u struci) ne upućuju se u dalji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

 

 

Dokumentacija za preuzeti