OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA – za radno mjesto referent – pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

14.02.2020 OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA – za radno mjesto referent – pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

KLASA: 112-02/20-01/01

URBROJ: 2177/06-03/1-19-1

Kutjevo, 15. veljače 2020.

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

 

U Narodnim novinama broj 15/20 od 07. veljače 2020. godine objavljen je javni natječaj za imenovanje Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva, 1 izvršitelja/izvršiteljicu, te se daju upute kako slijedi:

 

Prijave na javni natječaj podnose se zaključno sa 17.02.2020. godine.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Osnovni podaci o radnom mjestu:

  • radno mjesto I. kategorije, glavni rukovoditelj
  • naziv radnog mjesta: referent – pročelnik jedinstvenog upravnog odjela
  • klasifikacijski rang: 1.

 

Opis poslova radnog mjesta – pročelnik jedinstvenog upravnog odjela:

– Upravlja i koordinira radom, organizira rad u JUO-u sukladno zakonu i ostalim propisima, vodi brigu o obavljanju poslova u JUO-u, održava najmanje tjedne, po potrebi i češće koordinacije sa ostalim službenicima, rješenjem odlučuje o prijmu u službu i prestanku službe, rasporedu na radna mjesta te o drugim pravima i obavezama službenika JUO-a iz radnog odnosa

– Organizira, nadzire i vodi poslove vezane za proračun i financije, nadzire poslove vezane uz komunalnu djelatnost, rad, zdravstvo i socijalnu skrb, prostorno planiranje, gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu i spašavanje

– Priprema prijedlog Proračuna, izmjena proračuna, pokreće inicijative za rješavanje pitanja iz područja financija.

– Nadzire i kontrolira cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje, ovjerava financijsku dokumentaciju vezanu uz nabavu roba i usluga

– Organizira i nadzire naplatu gradskih prihoda, usklađuje dinamiku izvršenja proračunskih izdataka te predlaže mjere za ekonomiziranje raspoloživim sredstvima.

– Sudjeluje u izradi plana nabave, organizira i koordinira poslove za Državni ured za reviziju, izdaje potvrde iz svoje nadležnosti.

– Prati propise iz nadležnosti financija i računovodstva, u suradnji s drugim službenicima brine o implementaciji ostalih propisa iz nadležnosti rada Jedinstvenog upravnog odjela; donosi rješenja u upravnim stvarima iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela

– Predlaže Odluku o Proračunu i izvršavanju proračuna Grada sa svim izmjenama

– Vodi evidenciju, kontira i knjiži ulazne i izlazne račune, bankovne izvode, obavijesti o obvezama i potraživanja grada po svim vrstama

– Vodi evidenciju i promjene na materijalnoj i nematerijalnoj imovini Grada. Vrši plaćanja obveza po ulaznim računima, ugovorima i  obračunima. Izrađuje i podnosi kvartalne i godišnji financijski izvještaj. Prikuplja  dokumentaciju i izrađuje Zahtjeve za kratkoročne i dugoročne kredite, te jamstva

– Poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom    osposobljavanju i usavršavanju službenika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad;

– Nadzire postupak javne nabave velike i male vrijednosti

– Poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti;

– Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područna (regionalne) samouprave i drugim institucijama

– U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove iz djelokruga Grada.

 

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva za radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela propisan je koeficijent 2,90 dok je osnovica utvrđena Odlukom gradonačelnika i iznosi 3.150,00 kuna (bruto).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano dio i razgovor – intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na javni natječaj.

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz područja provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom dijelu testiranja.

 

Postupak testiranja i razgovor – intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.

 

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

Financije, računovodstvo i proračun

 

  1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 – pročišćeni tekst)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 I 123/17)
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18)
  4. Statut Grada Kutjeva (“Službeni glasnik Grada Kutjeva” br. 4/09, 2/13, 8/13)
  5. Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
  6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14, 115/15 i 87/16)
  7. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13102/17)

 

 

Postupak testiranja

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj.

Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

 

Poziv za testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici (www.kutjevo.hr) i oglasnoj ploči Grada Kutjevo, Trg graševine 1.

 

Ostale upute

 

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u oglasu budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u javnom natječaju.

 

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvijete za prijam u službu navedene u javnom natječaju (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka, broj godina radnog staža u struci) ne upućuju se u dalji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Dokumentacija za preuzeti