OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA – za radno mjesto savjetnik za graditeljstvo

14.02.2020 OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA – za radno mjesto savjetnik za graditeljstvo

KLASA: 112-02/20-01/01

URBROJ: 2177/06-03/1-19-1

Kutjevo, 15. veljače 2020.

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

 

U Narodnim novinama broj 15/20 od 07. veljače 2020. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „upravni savjetnik za graditeljstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva (1 izvršitelj – m/ž) na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca, te se daju upute kako slijedi:

 

Prijave na javni natječaj podnose se zaključno sa 17.02.2020. godine.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Osnovni podaci o radnom mjestu:

 • radno mjesto II. kategorije, savjetnik
 • naziv radnog mjesta: savjetnik za graditeljstvo
 • klasifikacijski rang: 5.

 

Opis poslova radnog mjesta – savjetnik za graditeljstvo:

– Obavlja poslove vezane za realizaciju investicija i investicijskog održavanja,  surađuje s izvođačima radova, vrši kontrolu izvođenja

– izdaje suglasnost i uvjete na tehničku dokumentaciju, prati i implementira zakonske i druge propise iz svog djelokruga

– vrši pripremu izrade projektne dokumentacije za sve kapitalne građevinske projekte Grada, nevezano uz izvor financiranja

– u suradnji sa savjetnikom za gospodarstvo, javnu nabavu i projekte sudjeluje u izradi natječaja za izbor izvođača radova na građevinskim projektima u ime Grada

– izrađuje troškovnik za radove koji se planiraju izvesti, sukladno trenutnim stanjima na tržištima rada i materijala te usluga, pravi izmjene i dopune istoga u skladu s projektnim zadatkom i sl.

– surađuje s izabranim projektantom u izradi, izmjeni i poboljšanju projekata sve do početka građenja

– u ime Grada nadzire izvođenje radova kroz svakodnevnu i intenzivnu komunikaciju s ovlaštenim osobama na gradilištima, odnosno sa nadzornim inženjerima, projektantima, glavnim nadzornim inženjerima, geodetima i sl.

– obavlja sve druge stručne poslove u fazama izgradnje iz svog djelokruga, brine o urednosti izvršenja posla, pravodobnosti i rokovima, kvaliteti izvršenog posla

– ispred Grada ovlašten ispitivati kvalitetu i podrijetlo ugradbenih materijala

– sudjeluje s projektantom u izradi najboljih rješenja i projekata u skladu s projektnim zadatkom,

– izrađuje nacrte odluka, elaborata, izvješća i drugih akata iz područja graditeljstva

– radi na planiranju i provođenju projekata

– U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove iz djelokruga Grada.

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva za radno savjetnika za graditeljstvo propisan je koeficijent 2,72 dok je osnovica utvrđena Odlukom gradonačelnika i iznosi 3.150,00 kuna (bruto).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano dio i razgovor – intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na javni natječaj.

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz područja provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom dijelu testiranja.

 

Postupak testiranja i razgovor – intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.

 

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

Financije, računovodstvo i proračun

 

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 – pročišćeni tekst)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 I 123/17)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18)
 4. Statut Grada Kutjeva (“Službeni glasnik Grada Kutjeva” br. 4/09, 2/13, 8/13)
 5. Zakon o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
 6. Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
 7. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18 i 110/19)
 8. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN, br. 112/17, 34/18, 36/19 i 98/19)
 9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19)

 

Postupak testiranja

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj.

Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

 

Poziv za testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici (www.kutjevo.hr) i oglasnoj ploči Grada Kutjevo, Trg graševine 1.

 

Ostale upute

 

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u oglasu budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u javnom natječaju.

 

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvijete za prijam u službu navedene u javnom natječaju (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka, broj godina radnog staža u struci) ne upućuju se u dalji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Dokumentacija za preuzeti