Objavljena je obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna UPU-a Grada Kutjeva. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam dana u vremenu od  25.01.2022. godine do 01.02.2022. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Grada Kutjeva, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, svakim radnim danom od 08:00  do 15:00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana. Javno izlaganje održati će se 27.01.2022. godine u 11:00 sati putem livestream servisa sukladno naputku Ministarstva graditeljstva KLASA:350-01/20-01/116, URBROJ:531-06-01-20-03 od 20. ožujka 2020. godine, a vezano za situaciju uz koronavirus COVID-19. Livestream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama Grada Kutjeva (www.kutjevo.hr), te će se za vrijeme trajanja javnog izlaganja omogućiti sudionicima postavljanje pitanja. Link livestream servisa i detaljnije upute objavit će se naknadno na mrežnim stranicama Grada Kutjeva.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana na mjestu javnog uvida, iznijeti  na javnom izlaganju ili uputiti u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, te na adresu elektroničke pošte: grad@kutjevo.hr, najkasnije  do 01.02.2022. godine.

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima sukladno posebnom propisu.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.