Odluka o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023./2024.

01.12.2023 Odluka o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 8. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Kutjeva (Službeni glasnik 05/16) te Zapisnika o provedbi postupka i bodovne liste Povjerenstva za dodjelu stipendija u akademskoj 2023./2024. godini od 01.12.2023. godine, Gradonačelnik grada Kutjeva donosi

O D L U K U

o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023./2024.

I.

Grad Kutjevo će u akademskoj godini 2023./2024. dodijeliti dvadeset osam (28) stipendija u iznosu 92,91 eura, studentima koji imaju prebivalište na području grada Kutjeva. Studenti prema bodovnoj rang listi koji su ostvarili pravo na stipendije:

 1. Vanesa Vasilj
 2. Vanesa Iličić
 3. Nina Barić
 4. Patrik Žegrec
 5. Antonija Nigović
 6. Ena Jugović
 7. Sunčica Uličnik
 8. Adrijana Romić
 9. Mihaela Mikić
 10. Lovro Hruškar
 11. Marijan Tadijal
 12. Ana Soldo
 13. Jelena Nigović
 14. Lana Valentić
 15. Lana Krstulović
 16. Ivan Miškić
 17. Ivan Jambrek
 18. Anđela Marković
 19. Vana Bandalo
 20. Josipa Majstorović
 21. Ante Raguž
 22. Krešimir Dukmenić
 23. Matea Žegrec
 24. Karlo Antunović
 25. Ivana Gomerčić
 26. Adriana Adamek
 27. Mihael Jambrek
 28. Mihael Ribičić

II.

Sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju grada Kutjeva u 2023./2024. godini, zaključit će se ugovor o stipendiranju.

III.

Na ovu Odluku može se uložiti prigovor Gradonačelniku grada Kutjeva u roku osam dana od donošenja Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                     GRADONAČELNIK

                     JOSIP BUDIMIR, mag. oec.

 

U prilogu Odluka o dodjeli stipendija za 2023./2024. te Zaključak o zaključivanju Ugovora o stipendiranju studenata.

Dokumentacija za preuzeti