POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za radno mjesto UPRAVNI SAVJETNIK ZA GRADITELJSTVO u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva

24.02.2020 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za radno mjesto UPRAVNI SAVJETNIK ZA GRADITELJSTVO u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva

KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2177/06-03/1-20-01

Kutjevo, 24. veljače 2020.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, dana 24. veljače 2020. godine objavljuje

 

P  O  Z  I  V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(TESTIRANJE)

 

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto UPRAVNI SAVJETNIK ZA GRADITELJSTVO u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva, može pristupiti slijedeća kandidatkinja:

 

  1. Maja Špeljak

 

  1. Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja čija je prijava pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz javnog natječaja, a koje će se održati:

 

dana 28. veljače 2020. godine (petak) u 11.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kutjeva, Trg graševine 1.

 

III. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.  Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do termina navedenih pod točkom II. ovog Poziva, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Testiranje traje najduže 45 minuta. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Kutjeva (www.kutjevo.hr).

 

  1. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web strani Grada Kutjeva.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju Povjerenstvo će provesti intervjue neposredno nakon pisanog testiranja.

 

  1. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Kutjeva.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja