Pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Grad Kutjevo uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradu Kutjevu na jedan od sljedećih načina:
• neposrednim davanjem informacije,
• davanjem informacije pisanim putem na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo.
• uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže informaciju,
• dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju, drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti:
OBRAZAC 1 – Zahtjev za pristup informacijama
OBRAZAC 2 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
OBRAZAC 3 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije

Grad Kutjevo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 12/201415/2014 – ispravak , 141/2022 ).

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe.
(Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske).

Službenik za informiranje

Grad Kutjevo javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

Kontakt:
Matea Bilić,
Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo
Mobitel: 098 362 145
E-mail: grad@kutjevo.hr

Odluka – službenik za informiranje
Odluka – zamjenik službenika za informiranje

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

U nastavku upitnik za samoprocjenu TJV:

Upitnik za samoprocjenu TJV

Dokumentacija za preuzeti