Raspisivanje izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Kutjeva

05.04.2023 Raspisivanje izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Kutjeva

Na temelju članka 61a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutjeva, Gradsko vijeće Grada Kutjeva na 14. sjednici dana 30. ožujka 2023. godine donosi :

 

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove vijeća

mjesnih odbora Grada Kutjeva

 

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutjeva.

II.

Broj članova Vijeća Mjesnog odbora utvrđen je u Statutu Grada Kutjeva kako slijedi:

U Vijeće Mjesnog odbora Bektež, bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Bjeliševac, bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Ciglenik ,bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Ferovac, bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Grabarje, bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Gradište, bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Hrnjevac, bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Kula, bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Kutjevo, bira se 7 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Lukač, bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Mitrovac, bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Ovčare, bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Poreč, bira se 5 članova.

U vijeće Mjesnog odbora Šumanovci, bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Tominovac, bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Venje, bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Vetovo, bira se 7 članova.

 

III.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 21. svibnja 2023. godine, u vremenu od 07:00 do 19:00 sati.

 

IV.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista te obrasce očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Kutjeva na adresi Trg graševine 1, Kutjevo, u razdoblju od 06. do 20. travnja 2023. godine u vremenu od 8:00 do 15:00 sati, a 19. i 20. travnja 2023. godine i do 19:00 sati.

Prijedlozi lista i očitovanja iz stavka 1. ove točke moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije do 20. travnja 2023. godine do 20:00 sati.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“, a bit će objavljena na oglasnoj ploči Grada Kutjeva (Trg graševine 1, Kutjevo), u mjesnim odborima u kojima se izbori provode, programu Županijskog radija i na WEB stranici Grada Kutjeva.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA

 

KLASA: 013-03/23-01/01

URBROJ: 2177-6-01-23-1

Kutjevo, 30. ožujka 2023.

                                                                                                                                                                                                                  PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                                                                                  Branko Vido, v. r.