Rješenje o prijmu u službu Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva

28.10.2019 Rješenje o prijmu u službu Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva

KLASA: UP/I-112-02/19-01/04

URBROJ: 2177/06-03/1-19-5

Kutjevo, 28. listopada 2019.

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 i 4/18, – dalje u tekstu: ZSNLS), u postupku za prijam u službu na neodređeno vrijeme putem javnog natječaja, po službenoj dužnosti donosi

 

R J E Š E N J E

 

  1. FILIP NEMEC, sa srednjom stručnom spremom, prehrambeni tehničar, sa 1 godinom, 9 mjeseci i 9 dana ukupnog radnog staža, prima se u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, na radno mjesto Referent –  administrativni tajnik/tajnica.
  2. Imenovanom se utvrđuje probni rad u trajanju od tri mjeseca.
  3. Imenovanom se utvrđuje obveza polaganja državnog stručnog ispita u roku od godine dana od dana prijema u službu.
  4. Raspored na radno mjesto, datum početka rada i podaci o plaći bit će utvrđeni rješenjem o rasporedu na radno mjesto, po izvršnosti ovog rješenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva raspisao je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, na radno mjesto Referent – administrativni tajnik/tajnica (1 izvršitelj/izvršiteljica) na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, br. 95/2019. od 04.10.2019., na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,  te na web stranici (www.kutjevo.hr) i oglasnoj ploči Grada. Rok za podnošenje prijava bio je 14.10.2019. godine.

U javnom natječaju navedeno je da kandidati, osim općih uvjeta za prijam u službu iz članka 12. ZSNLS-a, moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto: srednja stručna sprema (IV. stupanj), najmanje jedna godina radnog iskustva , znanje rada na osobnom računalu, položen državni stručni ispit.

Na natječaj se mogla prijaviti i osoba koja nema položen državni stručni ispit, uz uvjet da ispit položi u roku godine dana od dana prijma u službu. Uvjet stupnja obrazovanja ispunjava i osoba koja je prema ranijim propisima stekla srednju stručnu spremu. Osim toga, u natječaju je navedeno da se u službu ne može primiti osoba kod koje postoje prepreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSNSL-a.

Uz prijavu na natječaj bilo je potrebno priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, izvornik ili presliku dokumenta kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja, dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine, dokaz o radnom stažu, dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ukoliko ga kandidat ima položenog, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i vlastoručno potpisana izjava kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSNSL-a.

Sukladno članku 20. ZSNLS-a imenovano je Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje je utvrdilo da su po obavljenom natječaju zaprimljene ukupno 3 prijave, od kojih su sve 3 pravodobne, potpune i uredne. Slijedom navedenoga, na prethodnu provjeru znanja pozvana su sva 3 kandidata koja ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na pisano testiranje pristupilo je dvoje kandidata, nakon kojega je s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju, odnosno koji su ostvarili barem 50% točnih odgovora, proveden usmeni dio testiranja. Usmenom dijelu ispita pristupila su oba kandidata. Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavilo je pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva izvješće o provedenom postupku i rang –  listu kandidata, prema kojoj je kandidat Filip Nemec ostvario ukupno 23 boda (15 pisani dio + 8 usmeni dio), dok je kandidatkinja Josipa Mahaček ostvarila ukupno 19 bodova (13 pisani dio + 6 bodova usmeni dio).

Na temelju uvida u natječajnu dokumentaciju, izvješća o provedenom postupku i rang – listu kandidata, za prijam u službu izabran je Filip Nemec, jer je postigao najbolje rezultate u prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Imenovani ima srednju stručnu spremu  (IV. stupanj), sa jednom godinom, 9 mjeseci i 9 dana radnog iskustva, te ispunjava uvjet znanja rada na računalu.

Povjerenstvo je utvrdilo da imenovani nema položen državni stručni ispit, ali ga je dužan, u skladu sa čl. 14.  ZSNLS-a položiti u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Probni rad u trajanju 3 mjeseca utvrđen je sukladno članku 26. ZSNLS-a.

Sukladno članku 27. ZSNLS-a, raspored na radno mjesto, datum početka rada i podaci o plaći bit će utvrđeni rješenjem o rasporedu na radno mjesto, nakon izvršnosti ovog rješenja.

 

Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba gradonačelniku Grada Kutjeva u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva neposredno u pisanom obliku ili šalje poštom, a može se izjaviti i na zapisnik.

 

 

v.d. PROČELNIKA

Dinko Špoljarić, dipl.oecc.

 

Dokumentacija za preuzeti