Rješenje o prijmu u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, na radno mjesto Upravni savjetnik za graditeljstvo

02.03.2020 Rješenje o prijmu u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, na radno mjesto Upravni savjetnik za graditeljstvo

KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2177/06-03/1-20-05

Kutjevo, 28. veljače 2020.

 

Gradonačelnik Grada Kutjeva na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 i 4/18, – dalje u tekstu: ZSNLS), u postupku za prijam u službu na neodređeno vrijeme putem javnog natječaja, po službenoj dužnosti donosi

 

R J E Š E N J E

 

  1. MAJA ŠPELJAK, sa visokom stručnom spremom, magistra inženjerka građevinartsva, sa 4 godine i 4 mjeseca ukupnog radnog staža, prima se u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, na radno mjesto Upravni savjetnik za graditeljstvo.
  2. Imenovanoj se utvrđuje probni rad u trajanju od tri mjeseca.
  3. Raspored na radno mjesto, datum početka rada i podaci o plaći bit će utvrđeni rješenjem o rasporedu na radno mjesto, po izvršnosti ovog rješenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Grad Kutjevo raspisao je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, na radno mjesto Upravni savjetnik za graditeljstvo (1 izvršitelj/izvršiteljica) na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, br. 15/2020. od 07.02.2020., na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,  te na web stranici (www.kutjevo.hr) i oglasnoj ploči Grada. Rok za podnošenje prijava bio je 17.02.2020. godine.

U javnom natječaju navedeno je da kandidati, osim općih uvjeta za prijam u službu iz članka 12. ZSNLS-a, moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto: visoka stručna sprema građevinskog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva, znanje rada na osobnom računalu, položen državni stručni ispit, vozačka dozvola B kategorije.

Na natječaj se mogla prijaviti i osoba koja nema položen državni stručni ispit, uz uvjet da ispit položi u roku godine dana od dana prijma u službu. Uvjet stupnja obrazovanja ispunjava i osoba koja je prema ranijim propisima stekla srednju stručnu spremu. Osim toga, u natječaju je navedeno da se u službu ne može primiti osoba kod koje postoje prepreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSNSL-a.

Uz prijavu na natječaj bilo je potrebno priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, izvornik ili presliku dokumenta kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja, dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godine, dokaz o radnom stažu, dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ukoliko ga kandidat ima položenog, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i vlastoručno potpisana izjava kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSNSL-a, vozačka dozvola B kategorije.

Sukladno članku 20. ZSNLS-a imenovano je Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje je utvrdilo da su po obavljenom natječaju zaprimljene ukupno 2 prijave, od kojih je 1 prijava pravodobna, uredna i potpuna, a 1 prijava je nepotpuna. Slijedom navedenoga, na prethodnu provjeru znanja pozvan je 1 kandidat koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Na pisano testiranje pristupio je kandidat koji ispunjava uvjete, a nakon pisanog dijela testiranja na kojem je kandidatkinja ostvarila više od 50% točnih, bio proveden usmeni dio testiranja. Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavilo je gradonačelniku Grada Kutjeva izvješće o provedenom postupku i rang –  listu kandidata, prema kojoj je kandidatkinja Maja Špeljak ostvarila ukupno 23 boda (15 bodova pisani dio + 8 bodova razgovor/intervju)

Na temelju uvida u natječajnu dokumentaciju, izvješća o provedenom postupku i rang – listu kandidata, za prijam u službu izabrana je Maja Špeljak, jer je postigla najbolje rezultate u prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Imenovana ima visoku stručnu spremu  građevinskog smjera, sa 4 godine i 4 mjeseca radnog iskustva, te ispunjava uvjet znanja rada na računalu.

Nadalje, utvrđeno je da je imenovana položila državni stručni ispit, što se dokazuje svjedodžbom od 04.11.2014., Klasa: UP/I-133-02/14-01/3516, Urbroj:515-04-02-02/23-14-5.

Probni rad u trajanju 3 mjeseca utvrđen je sukladno članku 26. ZSNLS-a.

Sukladno članku 27. ZSNLS-a, raspored na radno mjesto, datum početka rada i podaci o plaći bit će utvrđeni rješenjem o rasporedu na radno mjesto, nakon izvršnosti ovog rješenja.

 

Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba gradonačelniku Grada Kutjeva u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva neposredno u pisanom obliku ili šalje poštom, a može se izjaviti i na zapisnik.

 

 

Gradonačelnik:

Josip Budimir, mag.oec.

 

Dokumentacija za preuzeti