RJEŠENJE O PRIJMU U SLUŽBU na radno mjesto Spremač/Spremačica u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva

05.11.2019 RJEŠENJE O PRIJMU U SLUŽBU na radno mjesto Spremač/Spremačica u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva

KLASA: 112-02/19-01/05

URBROJ: 2177/06-03/1-19-8

Kutjevo, 05. studenog 2019.

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 i 4/18, – dalje u tekstu: ZSNLS), u postupku za prijam u službu na neodređeno vrijeme putem javnog natječaja, po službenoj dužnosti donosi

 

R J E Š E N J E

 

  1. KRISTINA BANDALO, sa srednjom stručnom spremom, mesarica, sa 9 godina, 11 mjeseci i 2 dana ukupnog radnog staža, prima se u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, na radno mjesto Spremač/Spremačica u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva.
  2. Imenovanoj se utvrđuje probni rad u trajanju od tri mjeseca.
  3. Raspored na radno mjesto, datum početka rada i podaci o plaći bit će utvrđeni rješenjem o rasporedu na radno mjesto, po izvršnosti ovog rješenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva raspisao je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, na radno mjesto Spremač/Spremačica (1 izvršitelj/izvršiteljica) na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, br. 95/2019. od 04.10.2019., na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te na web stranici (www.kutjevo.hr) i oglasnoj ploči Grada. Rok za podnošenje prijava bio je 14.10.2019. godine.

U javnom natječaju navedeno je da kandidati, osim općih uvjeta za prijam u službu iz članka 12. ZSNLS-a, moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto: najmanje jedna godina radnog iskustva, te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz prijavu na natječaj bilo je potrebno priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, izvornik ili presliku dokumenta kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja, dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine, dokaz o radnom stažu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i vlastoručno potpisana izjava kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSNSL-a.

Sukladno članku 20. ZSNLS-a imenovano je Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje je utvrdilo da su po obavljenom natječaju zaprimljeno ukupno 6 prijava, od kojih je 5 pravodobnih, potpunih i urednih, dok je jedna kandidatkinja poslala nepotpunu prijavu koju nije dopunila za vrijeme trajanja natječaja, te je o toj okolnosti pisano obaviještena, sukladno čl. 21. ZSNSL-a. Slijedom navedenoga, na prethodnu provjeru znanja pozvano je 5 kandidatkinja koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja testiranje je provelo uz pomoć stručnog tima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji je proveo postupak profesionalne selekcije za navedeno radno mjesto, sukladno prethodnom dogovoru i uputama Povjerenstva za provedbu natječaja, a koje testiranje je održano dana 25.10.2019. godine, s početkom u 09:00 sati, te se sastojalo od pisanog i usmenog dijela.

Na temelju uvida u natječajnu dokumentaciju, pisanog izvješća o provedenom postupku profesionalne selekcije te naknadnog intervjua s članom Povjerenstva i Pročelnikom JUO-a Grada Kutjeva, za prijam u službu izabrana je Kristina Bandalo.

Imenovana ima srednju stručnu spremu, sa 9 godina, 11 mjeseci i 2 dana radnog iskustva, te ispunjava uvjet posjedovanja vozačke dozvole B kategorije.

Probni rad u trajanju 3 mjeseca utvrđen je sukladno članku 26. ZSNLS-a.

Sukladno članku 27. ZSNLS-a, raspored na radno mjesto, datum početka rada i podaci o plaći bit će utvrđeni rješenjem o rasporedu na radno mjesto, nakon izvršnosti ovog rješenja.

 

Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba gradonačelniku Grada Kutjeva u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva neposredno u pisanom obliku ili šalje poštom, a može se izjaviti i na zapisnik.

 

 

v.d. PROČELNIKA

Dinko Špoljarić, dipl.oec.

 

DOSTAVITI:

  1. Kristini Bandalo
  2. Ostalim kandidatima prijavljenim na natječaj
  3. Službi za kadrovske poslove, ovdje
  4. Pismohrani

Dokumentacija za preuzeti