Savjetovanje s javnošću: Program javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu

04.12.2023 Savjetovanje s javnošću: Program javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22), članka 98. Statuta Grada Kutjeva (“Službeni glasnik Grada Kutjeva”, br. 2/21) i članka 43. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutjeva („Službeni Grada Kutjeva“ broj 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), te odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Programa javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,  broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 37. Statuta Grada Kutjeva (“Službeni glasnik Grada Kutjeva”, br. 2/21) izrađen je prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svoje komentare na prijedlog Programa podnesu na način da su u skladu s načelom uravnoteženosti proračuna, tj. ako se želi predložiti povećanje izdvajanja za određenu aktivnost treba se predložiti smanjenje za neku drugu aktivnost.

Svi prijedlozi, primjedbe i komentari dostavljaju se samo i isključivo u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Program javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu“ ili na e-mail adresu: grad@kutjevo.hr zaključno do 15. prosinca 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Kutjeva na donošenje.

 

 Službenik za informiranje

Matea Bilić, mag. soc.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU – obrazovanje 2024.

Dokumentacija za preuzeti