Savjetovanje s javnošću: Proračun Grada Kutjeva za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

14.11.2023 Savjetovanje s javnošću: Proračun Grada Kutjeva za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22), članka 98. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ 4/09, 2/13, 8/13, 4/18) i članka 43. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutjeva („Službeni Grada Kutjeva“ broj 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), te odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Proračuna Grada Kutjeva za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

            U skladu s odredbama Zakona o proračunu (”Narodne novine” broj 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (”Narodne novine”  26/10, 120/13 i 1/20) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (”Narodne novine” 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) sačinjen je prijedlog Proračuna Grada Kutjeva za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Zakon o proračunu definira proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao akt koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih proračunskih korisnika.

Jedan od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen, tj. ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

Temeljni okvir za izradu proračuna predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026. Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2024. – 2026. godine, Grad je obvezan pridržavati se zakona i propisa koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna te financiranje javnih rashoda i izdataka na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svoje prijedloge podnesu na način da su u skladu s načelom uravnoteženosti proračuna, tj. ako se želi predložiti povećanje izdvajanja za određenu aktivnost treba se predložiti smanjenje za neku drugu aktivnost.

Svi prijedlozi, primjedbe i komentari dostavljaju se samo i isključivo u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Proračuna Grada Kutjeva za 2024. godinu i projekcija Proračuna Grada Kutjeva za 2025. i 2026. godinu”)ili na e-mail adresu: grad@kutjevo.hr zaključno do 14. prosinca 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Kutjeva na donošenje.

U prilogu Javni poziv, prijedlog Proračuna te Obrazac koji možete popuniti.

                                                                                                                       Službenik za informiranje

                                                                                                                     Matea Bilić, mag. soc.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU – Proračun 2024.

Dokumentacija za preuzeti