Statut

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 28. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, br. 4/01, 1/02, 5/05 i 5/06 -Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kutjevo), Gradsko vijeće Grada Kutjeva na sjednici držanoj 13. srpnja 2009. godine, donosi

STATUT GRADA KUTJEVA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije ureduje samoupravni djelokrug Grada Kutjeva, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Kutjeva, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Kutjeva.

Članak 2.

Grad Kutjevo je jedinica lokalne samouprave. Naziv, područje i sjedište Grada Kutjeva određeni su zakonom. Granice Grada Kutjeva mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Grad Kutjevo je pravna osoba. Sjedište Grada Kutjeva je u Kutjevu, Trg graševine 1.

OBILJEŽJA GRADA KUTJEVA

Članak 4.

Grad Kutjevo ima grb, zastavu i svečanu zastavu. Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Kutjevo i izražava pripadnost Gradu Kutjevu. Način uporabe i zaštita obilježja Grada Kutjeva utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom i ovim Statutom .

Članak 5.

Grb Grada Kutjeva je trokutasti štit plave boje u kojem je gore srebrni/bijeli kutjevački dvorac sa crvenim krovovima, a dolje zlatno/žuti grozd s dva lista vinove loze.

Članak 6.

Zastava Grada Kutjeva je jednobojne tamno plave boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Grada, obostrano. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava Grada je zastava Grada Kutjeva obrubljena zlatnim/žutim resama.

Članak 7.

Dan Grada Kutjeva je 8. rujna, blagdan Male Gospe, koji se svečano slavi kao gradski blagdan.

JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Kutjeva, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 9.

Javna priznanja Grada Kutjeva su:

  1. Počasni građanin Grada Kutjeva
  2. Nagrada Grada Kutjeva za životno djelo
  3. Nagrada Grada Kutjeva
  4. Zahvalnica Grada Kutjeva

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, ureduje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMALOKALNE I PODRUČNE(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Kutjevo uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 12.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke ureduje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 13.

Sporazum o suradnji Grada Kutjeva i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Grada Kutjeva.

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Grad Kutjevo je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Kutjeva.

Članak 15.

Grad Kutjevo u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području, te

– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Kutjevo obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se ureduju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Grad Kutjevo može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se ureduju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 17.

Gradsko vijeće Grada Kutjeva, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Požeško-slavonsku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19 .

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom. Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonacelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača upisanih u popis birača Grada.

Članak 20.

Referendum se može raspisati radi razrješenja gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom.

Članak 21.

Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga. Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Gradsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem ce birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima ce birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 23.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 24.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 26.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima ce se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 27.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 28.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10%  birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Kutjeva kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Kutjeva odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom i kontakt obrascem na web stranicama).

TIJELA GRADA KUTJEVA

Članak 30.

Tijela Grada Kutjeva su Gradsko vijeće i gradonacelnik.

GRADSKO VIJEĆE

Članak 31.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 32.

Gradsko vijeće donosi:

– Statut Grada,

– Poslovnik o radu,

– odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

– proračun i odluku o izvršenju proračuna,

– godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

– odluku o privremenom financiranju

– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina

Grada Kutjeva čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna),

– odluku o promjeni granice Grada Kutjeva

– ureduje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,

– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

– donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

– raspisuje lokalni referendum,

– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

– bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

– donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i pod zakonskim aktima.

U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Kutjevo. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Članak 33.

Gradsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 34.

Predsjednik Gradskog vijeća:

– zastupa Gradsko vijeće

– saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

– predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

– upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

– brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

– održava red na sjednici Gradskog vijeća,

– usklađuje rad radnih tijela,

– potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

– brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

– brine se o zaštiti prava vijećnika,

– obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 35.

Gradsko vijeće čini 15 vijećnika.

Članak 36.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

– ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

– ako odjavi prebivalište s područja Grada Kutjeva, danom odjave prebivališta,

– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se ureduje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

– smrću.

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

– sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća

– raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

– predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

– postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

– postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,

– sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

– prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće

– tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene rijeci, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 40.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se ureduje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće posebnom odlukom ureduje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika,

potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

RADNA TIJELA

Članak 41.

Radna tijela Gradskog vijeća su:

– Komisija za izbor i imenovanja,

– Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

– Mandatna komisija.

Članak 42.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

– izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,

– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,

– propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću.

Članak 43.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

– predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,

– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,

– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 44.

Mandatna komisija:

– na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

– obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

– obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

– obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

– obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 45.

Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.

GRADONAČELNIK

Članak 46.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

– priprema prijedloge općih akata,

– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća

– utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,

– upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Kutjeva čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

– upravlja prihodima i rashodima Grada,

– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili

neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

– donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

– donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja

– imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

– imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

– utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

– usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

– nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Gradonačelnik može imenovati savjetodavno tijelo za poslove iz svog djelokruga o čemu ce donijeti posebnu odluku.

Članak 48.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 49.

Gradonacelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonacelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 50.

Gradonacelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

– ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonacelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji,

te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

– ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 51.

Gradonacelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 52.

Gradonacelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 53.

Gradonacelnik i zamjenik gradonačelnika odlučit ce da li ce dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, o čemu ce se očitovati nadležnoj službi Grada, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 54.

Gradonačelniku i zamjenik gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

– danom podnošenja ostavke,

– danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

– danom odjave prebivališta s područja jedinice,

– danom prestanka hrvatskog državljanstva,

– smrću.

Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata

gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika.

Članak 55.

Gradonacelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti

gradonačelnika.

UPRAVNA TIJELA

Članak 56.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Kutjeva, utvrđenih zakonom i ovim

Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela ureduje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Članak 57.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 58.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Članak 59.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Kutjeva, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

JAVNE SLUŽBE

Članak 60.

Grad Kutjevo u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 61.

Grad Kutjevo osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 60. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Grad Kutjevo ima udjele ili dionice Gradonačelnik je član skupštine društva (napomena: gradonačelnik zastupa Grad kao pravnu osobu koja ima udjele ili dionice).

Obavljanje određenih djelatnosti Grad Kutjevo može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 62.

Na području Grada Kutjeva osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji cine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije ureduje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora. Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 63.

Mjesni odbori na području Grada Kutjeva su: Kutjevo, Bektež, Bjeliševac, Ciglenik, Grabarje, Gradište, Hrnjevac, Kula, Lukač, Mitrovac, Ovčare, Poreč, Šumanovci, Tominovac, Venje i Vetovo.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 64.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Gradonacelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

Članak 65.

Gradonacelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit ce predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 66.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 67.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 68.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora vijeća mjesnog ureduje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenjuju odredbe zakona kojim se ureduje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 69.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje gradonacelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteci manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 do 7 članova.

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora na način da se do 500 stanovnika bira 5 članova vijeća mjesnog odbora, a za preko 500 stanovnika 7 članova mjesnog odbora.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 71.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 72.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 73.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 74.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se ureduje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 75.

Prihode mjesnog odbora cine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 77.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način  propisan općim aktom kojim se ureduje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 78.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Gradonačelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 79.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.

Gradonacelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA KUTJEVA

Članak 80.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Kutjevu, čine imovinu Grada Kutjeva.

Članak 81.

Imovinom Grada upravljaju Gradonacelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Gradonacelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 82.

Grad Kutjevo ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Kutjeva su:

– gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,

– prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

– prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

– prihodi od koncesija,

– novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Kutjevo u skladu sa zakonom,

– udio u zajedničkim porezima sa Požeško-slavonskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

– sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

– drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 83.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Kutjeva iskazuju se u proračunu Grada Kutjeva.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 84.

Proračun Grada Kutjeva i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 85.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 86.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 87.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI GRADA

Članak 88.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o

pojedinačnim stvarima.

Članak 89.

Gradonacelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 90.

Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 91.

Gradonacelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 88. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 92.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Požeško-slavonske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su

odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 93.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Kutjevo osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 94.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 95.

Detaljnije odredbe o aktima Grada Kutjevo i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 96.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasilu Grada Kutjeva.

Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 97.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 98.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

– javnim održavanjem sjednica,

– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

– objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Kutjeva i na web stranicama Grada Kutjeva.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

– održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,

– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

– objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Kutjeva i na web stranicama Grada Kutjeva.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 99.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li ce pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da ce se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 100.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Kutjeva (Službeni glasnik Grada Kutjeva br. 4/01, 1/02, 5/05 i 5/06 – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kutjevo), i zakona, uskladit ce se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se ureduje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 101.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Kutjeva (Službeni glasnik Grada Kutjeva br. 4/01, 1/02, 5/05 i 5/06 – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kutjevo).

Klasa: 012-03/09-01/01

Urbroj: 2177/06-02-09-1

U Kutjevu, 13. srpnja 2009. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA

Predsjednik:

Vlado Krauthaker v.r.

 

 

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 123/17) i članka 32. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ broj 4/09, 2/13, 8/13), Gradsko vijeće Grada Kutjeva na sjednici održanoj 26. travnja 2018. donijelo je

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA KUTJEVA

 

Članak 1.

U Statutu Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ broj 4/09, 2/13, 8/13) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.“

 

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.“

 

Članak 3.

U članku 19. stavak 2. mijenjaju se i glasi:

„Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća u oku 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan,Gradsko vijeće će u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.“

 

Članak 4.

Članak 20. mijenja se i glasi:

„Osim u slučajeva iz članka 19. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv gradonačelnika i njegova zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Grada Kutjeva ili 2/3 vijećnika.“

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku 30 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.“

Iza stavka 3. dodaje  se stavak 4., koji glasi:

„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.“

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

 

Članak 5.

           Iza članka 20. dodaje se članak 20.a koji glasi:

„Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu gradonačelnika i njegova zamjenika prije proteka roka od šest mjeseci od održavanja izbora za gradonačelnika i njegova zamjenika, kao ni u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za gradonačelnika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu gradonačelnika i njegova zamjenika, novi referendum ne smije se raspisati prije proteka roka od šest mjeseci od dana ranije održanog referendum.”

 

Članak 6.

Iza članka 31. dodaje se novi članak 31.a. koji glasi:

„Članak 31.a

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Odluka o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koju je predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, donosi se dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.“

 

Članak 7.

U članku 36. stavku 1. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te dodaju riječi: „odnosno do stupanja na snagu odluke o raspuštanju predstavničkog tijela.“

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.“

 

Članak 8.

U članku 46. stavku 1. podstavak 12. mijenja se i glasi:

„imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba i trgovačkih društava kojima je Grad osnivač, odnosno u kojima Grada ima dionice ili udjele u vlasništvu,“.

Stavak 3.  mijenja se i glasi:

„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. ovog članka gradonačelnik je dužan odmah po donošenju dostaviti radi objave u prvom broju „Službenog glasnika Grada Kutjeva“ koji slijedi nakon donošenja te odluke.“

 

Članak 9.

U članku 81. stavku 1. Riječ: „domaćina“ zamjenjuje se riječju: „gospodara“.

 

Članak 10.

U članku 82. stavku 1. podstavku 7. riječi: „i dotacije“ brišu se.

 

Članak 11.

Članak 85. mijenja se i glasi:

„Temeljni financijski akt Grada je proračun.

Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Proračun donosi Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.“

 

Članak 12.

Iza članka 85. dodaju se novi članci 85.a i 85.b koji glase:

„85.a

Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Gradskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Gradsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovoga članka u roku od 45 dana od dana kada ga je gradonačelnik predložio Gradskom vijeću.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju gradonačelnika iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni gradonačelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske  odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom gradonačelniku.

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u „Narodnim novinama“.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“.

 

Članak 85.b

Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela grada i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradsko vijeće do 31. prosinca, u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“

 

Članak 13.

U članku 96. stavku 2. riječi: „dan nakon objave“ zamjenjuje se riječima: „prvog dana od dana objave“.

 

Članak 14.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.

 

KLASA: 012-03/18-01/01

URBROJ: 2177/06-02-18-1

Kutjevo, 26. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA

 PREDSJEDNIK

Ivica Ribičić, v.r.

 

Dokumentacija za preuzeti