Stručno osposobljavanje – Razvojna agencija Grada Kutjeva

18.04.2019 Stručno osposobljavanje – Razvojna agencija Grada Kutjeva

Razvojna agencija Grada Kutjeva ERA – Europska razvojna agencija d.o.o. za usluge, dana 17. travnja 2019. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

Polaznik se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) na radno mjesto, kako slijedi:

 

Stručni suradnik za projekte – 1 izvršitelj/ica

uvjeti: viša ili visoka stručna sprema društvenog smjera

 

Prijam polaznika provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ te kandidati, pored uvjeta iz ovog poziva, moraju ispunjavati i uvjete da se vode u evidenciji Zavoda kao nezaposlene osobe i  da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Prava i obaveze polaznika i Razvojne agencije bit će uređeni ugovorom o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu), radno mjesto na koje se prijavljuju, te sljedeće priloge:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),

– dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o znanju rada na računalu (vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)

– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca).

 

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08).

Direktorica Razvojne agencije donijet će odluku o izboru kandidata nakon provedenog pismenog testiranja i intervjua kojem mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji budu odabrani bit će predloženi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a ugovor će biti sklopljen s onim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Razvojna agencija grada Kutjeva ERA – Europska razvojna agencija d.o.o. (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – stručni suradnik za projekte), Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Zavoda za zapošljavanje, zaključno s 25. travnja 2019.

Na web-stranici Grada Kutjeva bit će objavljeno vrijeme održavanja pismenog testiranja i intervjua najmanje 5 dana prije održavanja.

O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Grada Kutjeva.