Dječji vrtić Kutjevo: Natječaj za odgojitelja – predškola

06.09.2018

DJEČJI VRTIĆ KUTJEVO

Kutjevo, Republike Hrvatske 109, 34340 Kutjevo

MB: 2202891 – OIB: 7257244568

Upravno vijeće

KLASA: 601-01/18-01/01

URBROJ: 2177/06-05-18-1

Kutjevo, 05. rujna 2018.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg  vrtića Kutjevo raspisuje se

 

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja(m/ž) – rad u programu predškole

 

jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno, najdulje 8 mjeseci

 

Uvjeti za radno mjesto:

– VSS, završen diplomski sveučilišni ili diplomski specijalistički studij za odgojitelja           predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist – odgojitelj        predškolske djece,

– VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece – stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske    djece kojim je stečena VŠS u skladu s ranijim propisima – odgojitelj predškolske djece,       nastavnik predškolskog odgoja,

– probni rad 30 dana.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne     stariji od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni          postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi             prekršajni postupak (čl. 25. st. 4.)

– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije         HZMO-a, ne stariji od mjesec dana.

 

Predviđeno vrijeme trajanja radnog odnosa: za vrijeme trajanja programa, najdulje 8 mjeseci.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ KUTJEVO, Republike Hrvatske 109, 34340 Kutjevo – s naznakom “Za natječaj”.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja (link)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ KUTJEVO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

                                                                                                          Upravno vijeće

 

 

 

 

 

 

Natječaj će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ-a, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kutjevo, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Kutjeva.